BioKimyo
1
DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 73,1 nm ga teng. DNK molekulasisidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ga teng bo‘lsa, ushbu fragmentda nechta nukleotid bor?
A
430
B
215
C
305
D
21,5
2
Agar DNKdagi qo‘shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ekanligini hisobga olsak, 90 ta aminokislotadan iborat oqsilni kodlovchi DNK fragmentidagi nukleotidlar sonini va DNK uzunligini toping.
A
540 ta, 91,8 nm
B
270 ta, 91,8 nm
C
270 ta, 94 nm
D
90 ta, 91,8 nm
3
DNK molekulasining tarkibida 1222 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 26%-ini tashkil qilsa, bu holda guanin nukleotidining soni nechaga teng?
A
1128
B
1222
C
2444
D
2256
4
DNK dagi umumiy H bog'lari soni 810 tani tashkil qilsa va ulardagi A va T lar orasidagi bog’lar G va S orasidagi bilan tegishli ravishda 1:1,25 bo’lsa, ushbu gendan sintezlanadigan oqsilning tarkibidagi aminokislotalar orasidagi peptid bog’lar soni i-RNK dagi nukleotidlar orasidagi fosfodiefir bog’laridan qanchaga farq qiladi?
A
o‘zaro teng
B
110
C
1
D
220
5
Agar DNK uzunligi 183,6 nm ga teng bo‘lib, undagi qo‘shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ga teng bo‘lsa, ushbu DNK fragmentida nechta nukleotidlar bo‘ladi va ular nechta aminokislotalarni kodlaydilar?
A
5480 ta, 180 ta
B
536 ta, 1800 ta
C
1080 ta, 180 ta
D
540 ta, 180 ta
6
Molekulasida 100 ta timinli nukleotid bo‘lib, bu umumiy nukleotidlarning 10% ini tashkil etadi. Ushbu DNK molekulasidagi guaninli nukleotidlar sonini aniqlang.
A
400
B
1500
C
200
D
1000
7
Agar DNK molekulasida A−600, G−2400 ta bo‘lsa, ushbu molekulaning reduplikatsiyasida qancha va qanday nukleotidlar ishtirok etadi?
A
600−T, 2400−S
B
1200−S, 4800−T
C
600−A, 600−G
D
600−A, 2400−G
8
Oqsilning tarkibi 90 aminokislotadan iborat. Agar nukleotidlar orasi 0,34 nm bo‘lsa, yuqoridagi oqsilni sintezlovchi DNK fragmentida nechta nukleotid bor va uning uzunligi qancha?
A
270; 30,6 nm
B
270; 91,8 nm
C
540; 91,8 nm
D
540; 918 nm
9
DNK molekulasining bo‘lagi 12 juft nukleotiddan iborat. Agar nukleotidlar orasidagi masofa 3,4 angestrem bo‘lsa, mazkur DNK bo‘lagining uzunligini toping.
A
4,08
B
34
C
3,8
D
40,8
10
DNK molekulasining tarkibida 1222 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 26%-ini tashkil qilsa, bu holda DNK ning tarkibida umumiy nukleotidlarning soni nechaga teng?
A
4700
B
3540
C
2350
D
13500
11
Nuklein kislota molekulasi nukleotidlari o‘zaro fosfodiefir bog‘i orqali birikadi. Tarkibida 52 ta aminokislota bo‘lgan oqsil haqida axborot saqlovchi DNK qo‘sh zanjirida nechta fosfodiefir bog‘i bor?
A
155
B
312
C
156
D
310
12
Qaysi javobda odam organizmidagi gemoglobin oqsilining α zanjiri sintezida qatnashuvchi i-RNKdagi nukleotidlar soni va β zanjiri sinteziga javobgar DNK qo‘sh zanjiridagi nukleotidlar soni to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
A
47;48
B
846;870
C
423; 870
D
423;435
13
Nuklein kislota molekulasi nukleotidlari o‘zaro fosfodiefir bog‘i orqali birikadi. Tarkibida 52 ta aminokislota bo‘lgan oqsil haqida axborot saqlovchi DNK qo‘sh zanjirida nechta fosfodiefir bog‘i bor?
A
310
B
312
C
156
D
155
14
DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 33,32 nm DNK molekulasidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ga teng. Ushbu DNK fragmentida nechta nukleotid bor?
A
196
B
89
C
98
D
133
15
DNK molekulasining tarkibida 1230 adenin bor. Shu molekula tarkibida nechta timin bor?
A
1230
B
850
C
2460
D
615
16
DNK molekulasining tarkibida 3125 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 25% tashkil qilsa, nukleotidlar orasi 0,34 nm bo‘lsa, bu holda DNK uzunligi necha nanometr?
A
1062,5 nm
B
4250 nm
C
6250 nm
D
2125 nm
17
A
80
B
240
C
480
D
160
18
Nuklein kislotalar molekulasida nukleotidlar o‘zaro fosfodiefir bog‘lari orqali bog‘lanadi. Oqsil 140 ta aminokislotadan iborat bo‘lsa, shu oqsil haqida axborot saqlovchi DNK bo‘lagi qo‘sh zanjiridagi fosfodiefir bog‘lari sonini aniqlang.
A
718
B
838
C
418
D
840
19
DNK molekulasi tarkibidagi (T) timin nukleotidi umumiy zanjirning 16% ni tashkil etadi. Qolgan nukleotidlarning har biri necha foizni tashkil qiladi?
A
A−16, G−16, S−16
B
A−16, G−34, S−34
C
A−34, G−16, S−16
D
A−32, G−32, S−32
20
DNK molekulasining tarkibida 3125 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 20%-ini tashkil qilsa, bu holda timin nukleotidining soni nechaga teng?
A
9375
B
4320
C
3125
D
6250