Tarix
1
. O’zbekiston tarixida sovet davrining birinchi bosqichi qaysi respublikalar tashkil qilingan?
A
SSSR, USSR, BSSR, RSFSR
B
Turkiston, Buxoro, Xorazm respublikalari
C
O’zbekiston SSR, Turkmaniston SSR, Qozog’iston ASSR
D
O’zbekiston SSR, Turkmaniston SSR, Qozog’iston ASSR, Qirg’iston ASSR
2
. “Islom kengashi” qachon tuzildi?
A
1917-yil 29-fevral
B
1917-yil 7-aprel
C
1917-yil 14-mart
D
1917-yil 1-mart
3
. Rossiyadagi Muvaqqat hukumatga 1917-yil mart - iyul oylarida boshchilik qilgan shaxsni belgilang?
A
Aleksandr Kerenskiy
B
Stalin
C
Georgiy Lvov
D
Lenin
4
O’zbekiston tarixida sovet davrining birinchi bosqichiga qaysi yillar kiradi?
A
1920-1924-yillar
B
1917-1926-yillar
C
1917-1924-yillar
D
1925-1930-yillar
5
. “Islom kengashi” tashkilotining dastlabki raisini belgilang?
A
Abdulvohidqori Abduraufqori o’g’li
B
Munavvarqori Abdurashidxonov
C
Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jayev
D
Mustafo Cho’qay
6
. Rossiya hukymatidagi sovetlar ichida dehqonlar manfaatini iiimoya qiluvchi guruh qanday atalgan?
A
eserlar
B
sotsialistlar
C
kadetlar
D
mensheviklar
7
. “Sho’roi Islomiya” qaysi shaharda tuzilgan va faoliyat olib borgan?
A
Toshkent
B
Turkiston
C
Petrograd
D
Buxoro
8
. So’nggi Rossiya imperotori qachon taxtdan voz kechdi?
A
1917-yil 1-mart
B
1917-yil 2-mart
C
1917-yil 29-fevral
D
1917-yil 27-fevral
9
. Rossiyada konstitutsion-demokratik partiya qachon tuzulgan va uning vakillari qanday atalgan?
A
1905-yil, eserlar
B
1905-yil, kadetlar
C
1906-yil, kadetlar
D
1906-yil, eserlar
10
. Qachonga kelib “Sho’roi islomiya” ning Samarqand, Qo’qon, Namangan, Andijon, Marg’ilon, Skobelev (Farg’ona), Marv, Turkiston, Oqmachit (Qizilo’rda), O’sh va boshqa shaharlarda shu’balari tuzildi?
A
1917-yil fevral
B
1917-yil aprel
C
1917-yil iyun
D
1917-yil mart
11
. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to’g’ri?
A
Taraqqiyparvar ziyolilar (jadidlar) bilan eskilik tarafdorlari bo’lgan ayrim ulamolar (qadimchilar) o’rtasidagi kelishmovchiliklar “Sho’roi Islomiya” tashkiloti saflda boMinish yuz berishiga olib keidi.
B
Buxoroda “Sho’roi islom” nomli gazeta chiqarilgan.
C
“Sho’roi Islomiya” jamiyati dasturi va nizomiga ko’ra, ichki siyosiy tuzilmada shariat qonunlariga qat’iy rioya qilish, milliy-diniy qadriyatlami yuksaltirishga da’vat etilgan va madrasalami iqtisodiy qo’llab-quvvatlash aytilgan.
D
Butunturkiston musulmonlarining II qurultoyi Turkiston musulmonlarinjng Miiliy Markazi - Turkiston o’lka musulmonlar kengashi (Kraymussovet) tashkil qilindi.
12
. RSFSR (Rossiya) Xalq Komissarlari Soveti raisining Rossiya hududida grigorian kalendari joriy qilinishi to’g’risidagi dekreti qachon c’lon qilindi?
A
1918-yil 2-mart
B
1918-yil 26-yanvar
C
1918-yil 31-yanvar
D
1918-yil 27-fevral
13
. 1917-yil 27-fevraldagi Fevral inqilobi yangi hisob bilan qaysi kunga to’g’ri keladi?
A
10-apre!
B
12-mart
C
2-mart
D
14-yanvar
14
. Muvaqqat hukumat o’rnatilgan vaqtda Turkiston o’ikasi general-gubernatori va Turkiston harbiy okrugi qo’mondoni kim edi?
A
Rozenbax
B
Vyatkin
C
Kuropatkin
D
Vselovskiy
15
. Rossiya sotsial-demokratik ishchi partiyasi tuzulganidan qancha vaqt o’tib bolsheviklar va mensheviklar guruhi ajralib chiqqan?
A
2 yil
B
5 yil
C
4 yil
D
3 yil
16
. Ulamochiiarning Qo’qon shu’basiga kim rahbarlik qilgan?
A
Sherali Lapin
B
Salomon Gersfeld
C
Nosirxon To’ra Kamolxon To’ra o’g’li
D
Mulla Muhiddinxon, Mulla Ulug’xon To’rayev
17
. Qism, tarmoq bu…?
A
Sho’ba
B
Menshevik
C
Shu’ba
D
Bolshevik
18
. Davlat dumasining Muvaqqat komiteti qaysi shaharda tuzildi?
A
Orenburg
B
Petrograd
C
Toshkent
D
Moskva
19
. “Ittifoqi muslimin” siyosiy partiyasi qachon tuzildi?
A
1917-yil aprel
B
1917-yil iyun
C
1917-yil mart
D
1917-yil sentabr
20
. Qaysi guruh sovetlar ichida dehqonlar manfaati himoya qilgan?
A
Bolsheviklar
B
Mensheviklar
C
Kadetlar
D
Eserlar
21
O’zbekiston tarixida sovet davrining ikkinchi bosqichi qaysi voqeadan boshlanadi?
A
Turkiston, Buxoro, Xorazm respublikalarining tuzulishi bilan
B
Milliy hududiy chegaralanish o’tkazilgandan so’ng
C
1925-yil fevralda O’zbekiston SSR ning tuzilishi bilan
D
SSSR tuzilishi bilan
22
. Moskvada hokimiyat qachon o’rnatildi?
A
1917-yil 2-mart
B
1917-yil 27-fevral
C
1917-yil 29-fevral
D
1917-yil 1-mart
23
Quyidagi fikr qaysi allomaga tegishli “Tarix millatlarning o’tmishini, taraqqiyotini hamda tanazzulining sabablarini o’rganaturg’on ilmdir”.
A
Behbudiy
B
Fitrat
C
Hamza Hakimzoda
D
Fayzulla Xo’jayev
24
. Fevral inqiiobi davridagi Rossiya imperiyasi poytaxtini belgilang?
A
Petrograd
B
Orenburg
C
Moskva
D
Kiyev
25
. 1917-yil 16 - 23-aprelda Toshkent shahrida…...
A
“Sho’roi Islomiya” (“Islom kengashi”) tuzildi
B
Turkiston komiteti tuzildi
C
“Ittifoqi muslimin” siyosiy partiyasi tuzildi
D
Butunturkiston musulmonlarining I qurultoyi bo’lib o’tdi
26
. Toshkentda Turkiston va Qozog’iston musulmonlari qurultoyi qachon o’tkazilgan?
A
1917-yil sentabr
B
1917-yil iyun
C
1917-yil aprel
D
1917-yil mart
27
. “Sho’roi Islomiya” va “Sho’roi Ulamo” tashkilotlari bolsheviklar tomonidan qachon tugatildi?
A
1918-yil mart
B
1918-yil may
C
1917-yil sentabr
D
1919-yil boshi
28
1917-yildagi voqealar jarayoni, haqida “Rusiyada bosh ko’targan yangi bir balo - bolshevik baiosi” deya baho bergan jadid namoyondasini aniqlang?
A
Fitrat
B
Behbudiy
C
Hamza Hakimzoda
D
Fayzulla Xo’jayev
29
. Turkiston musulmonlarining Miiliy Markazi - Turkiston o’lka musulmonlar kengashi (Kraymussovet) ning lavozim egalarini to’gri joylashtiring. 1. Mustafo Cho’qay 2. Munavvarqori Abdurashidxonov 3. Ahmad Zaki Validiy a) kotib b) rais
A
l-b,2-b,3-a
B
l-a,2-b,3-а
C
l-b,2-a,3-а
D
l-a,2-a,3-b
30
“Haq olinur, berilmas!” shiori muallifini aniqlang?
A
Behbudiy
B
Fayzulla Xo’jayev
C
Fitrat
D
Hamza Hakimzoda
31
O’zbekiston tarixida sovet davrining ikkinchi bosqichiga qaysi yiilar kiradi?
A
1917-1990-yillar
B
1924-1991-yillar
C
1917-1988-yillar
D
1925-1991-yillar
32
Turkiston komitetiga raislik qilganlardan Vladimir Nakivkin qaysi partiya vakili edi?
A
bolsheviklar
B
eserlar
C
RSFSR
D
kadetlar
33
O’zbekiston tarixida sovet davrini necha bosqichga ajratishadi?
A
3
B
2
C
5
D
4
34
. Toshkentda ishchi deputatlari Soveti (Toshkent Soveti) qachon tuzilgan edi?
A
1917-yil 7-aprel
B
1917-yil 14-mart
C
1917-yil 29-fevral
D
1917-yil 2-mart
35
O’zbekiston tarixida sovet davrini belgilang?
A
1920-1990-yillar
B
1920-1991-yillar
C
1925-1991-yillar
D
1917-1991-yillar
36
. Muvaqqat hukumat tomonidan Turkiston o’lkasini boshqarish uchun 9 kishidan iborat Turkiston komiteti qachon tuzildi?
A
1917-yil 1-mart
B
1917-yil 7-aprel
C
1917-yil 29-fevral
D
1917-yil 2-mart
37
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaqin o’tmish tariximizga boho bergan nutqi yangragan Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisi qachon bo’lib o’tgan?
A
2017-yil 4-fevral
B
2016-yil 14-oktabrda
C
20l6-yil 14-dekabrda
D
2016-vil 10-dekabrda
38
. Rossiyadagi Muvaqqat hukumatga 1917-yil iyul-oktabr oylarida boshchilik qilgan shaxsni belgilang?
A
Stalin
B
Georgiy Lvov
C
Aleksandr Kerenskiy
D
Lenin
39
. “Sho’roi Ulamo” tomonidan qanday jurnallari nashr qilingan?
A
“Turon”, “Katta Farg’ona”
B
“al-Izoh” va “al-Isloh”
C
“Oyna”
D
”Ulug’ Turkiston”
40
. Qachonga kelib “Sho’roi islomiya”dan bir guruh ulamolar ajralib chiqib, Qo’qon va Toshkcntda yangi jamiyat - “Sho’roi Ulamo”ga asos solishdi?
A
1917-yil mart
B
1917-yil aprel
C
1917-yil sentabr
D
1917-yil iyun
41
. So’nggi Rossiya imperotorini aniqlang?
A
Nikolay III
B
Nikolay II
C
Aleksandr IV
D
Aleksandr I
42
. Turkiston komitetiga turkiy xalqlar vakillaridan kimlar kiritilgan edi? l. Muhammadjon Tinishboyev 2. Alixon Bukeyxonov 3. Fауzulla Xo’jayev 4. Sadri Maqsudiy 5. Zakiy Validiy 6. Abdul Aziz Davletshin
A
1,3,5,6
B
1,2,4,6
C
2,3,5,6
D
1,2,3,4
43
. Ulamochiiarning Toshkent shu’basiga kirn rahbarlik qilgan?
A
Sherali Lapin
B
Salomon Gersfeld
C
Mulla Muhiddinxon, Mulla Ulug’xon To’rayev
D
Nosirxon To’ra Kamolxon To’ra o’g’li
44
. Qizilo’rda 1917-yilda qanday nomlangan?
A
Verniy
B
Oqmasjid
C
Skobelev
D
Marv
45
. Muvaqqat hukumat tomonidan Turkiston o’lkasini boshqarish uchun 9 kishidan iborat Turkiston komiteti qaysi shaharda faoliyat olib borgan?
A
Buxoro
B
Toshkent
C
Petrograd
D
Turkiston
46
Turkiston komitetiga raislik qilganlardan Nikolay Shchepkin qaysi partiya vakili edi?
A
bolsheviklar
B
kadetlar
C
RSFSR
D
eserlar