Tarix
1
Farg’ona,Toshkent va Samarqandda o’tkazilgan yer-suv islohoti jarayoniga to’g’ri kelmaydigan javobni aniqlang.
A
Farg‘ona viloyatida 40 desyatina, Toshkent va Samarqand viloyatlarida 50 desyatina va undan ortiq sug‘oriladigan yerlari bor katta yer egalarining xo‘jaliklari butunlay tugatildi
B
Quloq xo’jaliklarining yerlari davlat yer fondiga o‘tkazilishi va dehqonlarga bo‘lib berilishi nazarda tutilgan edi.
C
Mazkur viloyatlarda 5000 ga yaqin boy xo‘jaliklar tugatildi, 23 000 dan ortiq o‘ziga to‘q xo‘jaliklarning
D
Yer bilan birgalikda barcha ishchi hayvonlari (ho‘kiz, ot va b.), dehqonchilik asbob-uskunalari ham musodara qilindi.
2
. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish rasman tugallangan vaqtga kelib respublikadagi dehqon xo‘jaliklarining necha foizi umumiylashtirilgan sektorga birlashdi ?
A
80
B
65
C
75
D
70
3
. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish rasman qachon tugallandi ?
A
1931-yilda
B
1932-yilda
C
1929-yilda
D
1930-yilda
4
Qachon sovet jamiyatida bozor munosabatlari muhiti barham topdi ?
A
1933-yil
B
1929-yil
C
1925-yil
D
1927-yil
5
“Agrar inqilob”ning strategiya va taktikasi qachon tasdiqlandi ?
A
1927-yil fevralda
B
1925-yil noyabrda
C
1924-yil dekabrda
D
1926-yil martda
6
. 1930-yil boshlarida qayerda dehqonlarning 14 ta norozilik chiqishlari yuz berib, ularda 3700 kishi ishtirok etgan ?
A
O`rta Zarafshonda
B
Qashqadaryoda
C
Xorazmda
D
Samarqandda
7
. 1933-yili O‘zbekistonda surgun qilingan quloq xo‘jaliklari soni …. tagacha yetgan.
A
5000
B
6500
C
6000
D
5500
8
. XX asr 30-yillarida mavjud bo`lgan Bauman tumani hozir qanday ataladi ?
A
Denov
B
Chust
C
Shofirkon
D
G`ijduvon
9
. Quloqlashtirish siyosati asosan qaysi yilda amalga oshirib bo‘lingan ?
A
1933-yilda
B
1931-yilda
C
1935-yilda
D
1937-yilda
10
. Quloq xo‘jaliklarini tugatish kompaniyasi O‘zbekistonda qachondan boshlab avj oldi ?
A
1930-yil fevral
B
1933-yil sentyabr
C
1929-yil yanvar
D
1927-yil noyabr
11
. G`alla tayyorlash kompaniyaning murosasizligi haqida “G‘alla tayyorlash urush degandek gap. G‘alla tayyorlovchilar otishi, qamashi va boshqa ishlar qilishi mumkin. Ular hukmbardorlik qiladi”, deb ta’riflagan Jalilov qaysi tumanning g`alla tayyorlash guruhi vakili edi ?
A
Karmana
B
Samarqand
C
Shahrisabz
D
Shofirkon
12
. O‘zbekistonda 1930-yili yalpi kollektivlashtiriladigan nechta tuman Markaz tomonidan belgilab berildi ?
A
15 ta
B
12 ta
C
26 ta
D
19 ta
13
. 1930-yil mart oyida O‘zSSRda….., SSSRda …. qurolli chiqishlar qayd etilgan.
A
240 ta; 2000 dan ortiq
B
280 ta; 2500 dan ortiq
C
260 ta; 3000 dan ortiq
D
430 ta; 3500 dan ortiq
14
1925-1929-yillarda o`tkazilgan yer-suv islohotlarining ikkinchi bosqichining avvalgi bosqichidan farqi nimada edi ?
A
Qishloqlarda chorakor-batraklar toifasining tugatilganligi
B
Qishloqlarda yangi birlashalar- kommunalar va sovxozlar tashkil etilganligi
C
Islohot natijasida dehqonlarning katta qismi yer-mulkka ega bo`lganligi
D
Islohot natijasida quloqlarning sinf sifatida butunlay tugatilganligi
15
. Respublikaning o‘zida quloqlar uchun maxsus konsentratsion lagerlar va ko‘chirib keltirilganlarning nechta majburiy mehnat posyolkalari tashkil qilindi ?
A
17 ta
B
15 ta
C
12 ta
D
19 ta
16
Yer-suv islohotlarining ikkinchi bosqichida tadbirlar o`tkazilgan hududlarni davri bilan to`g`ri berilgan qatorni aniqlang. 1) Farg‘ona, Toshkent,Samarqand viloyatlari 2) Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm okruglari 3) Zarafshon viloyati (Buxoro va O‘rta Zarafshon okruglari) a) 1925-1926-yillar b) 1927-yil c) 1928–1929-yillar
A
1-a, 2-c, 3-b
B
1-c, 2-b, 3-a
C
1-a, 2-b, 3-c
D
1-b, 2-c, 3-a
17
Yer-suv islohotini o‘tkazish to‘g‘risidagi dekretga asosan qaysi hududda 50 desyatinadan ortiq sug`oriladigan yerlar musodara etildi ?
A
Xorazm
B
Farg`ona
C
Qashqadaryo
D
Samarqand
18
. Mustabid sovet rejimi qaysi yillarda badavlat va o‘rtahol dehqonlarni qishloq burjuaziyasi sifatida tugatish siyosatini olib brogan ?
A
1925 – 1933-yillarda
B
1926 – 1937-yillarda
C
1927 – 1939-yillarda
D
1929 – 1935-yillarda
19
. Sovet hokimiyati yillarida quloqlikka tortilib, surgun qilinganlardan tirik qolganlarining erkin fuqarolik maqomini olib, o‘z yurtiga qaytish jarayoni qaysi yillarni o‘z ichiga oladi ?
A
1933 – 1953-yillarda
B
1935 – 1952-yillarda
C
1932 – 1954-yillarda
D
1934 – 1956-yillarda
20
1925–1929-yillarda o‘tkazilgan islohotlar natijasida barcha viloyatlarda ……. ga yaqin boy xo‘jaliklar tugatildi, ……. dan ortiq o‘ziga to‘q xo‘jaliklarning “ortiqcha” yerlari tortib olindi.
A
5000, 23 000
B
6500, 23 500
C
6000, 23 000
D
5500, 24 000
21
Quyidagi qarorlarni qabul qilingan sanasi bilan to`g`ri berilgan qatorni aniqlang. 1) O‘zbekiston SSR MIKning “Suv va suvni natsionalizatsiya qilish to‘g‘risida” va “yer-suv islohoti to‘g‘risida”gi dekreti 2) O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining “Kollektivlashtirish va quloq xo‘jaliklarini tugatish to‘g‘risida”gi qarori 3) VKP(b) MK Siyosiy byurosining “Yoppasiga jamoalashtirish rayonlarida quloq xo‘jaliklarini tugatish tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori a) 1925-yil 2-dekabrda b) 1930-yil 26-yanvarda c) 1930-yil 17-fevralda
A
1-c, 2-b, 3-a
B
1-a, 2-b, 3-c
C
1-b, 2-c, 3-a
D
1-a, 2-c, 3-b
22
. 1931-yilda kollektivlashtirish natijasida quloq qilinganlar qayerlarga surgun qilingan? 1.Ukraina 2.Qozog’iston 3.Shimoliy Rossiya 4.Shimoliy Kavkaz 5.Sibir 6.Uzoq Sharq
A
3.
B
2,3,5
C
1,4,6
D
1,4,5
23
. Qachon SSSR hududida mehnat surgunida bo‘lgan 1152 o‘zbekistonlik “quloqlar” harakatdagi armiya safiga chaqirilib, frontga jo‘natilgan ?
A
1941-yil
B
1942-yil
C
1943-yil
D
1939-yil
24
. 410 gr teng og`irlik o`lchovi ?
A
botmon
B
pud
C
unsiya
D
funt
25
. Quyidagi qaysi hududlarda quloqlar uchun maxsus konsentratsion lagerlar va ko‘chirib keltirilganlarning majburiy mehnat posyolkalari tashkil qilinmagan ?
A
Ikromov, G‘ijduvon, Vobkent
B
Qo‘qon, Chust-Pop, Oqdaryo
C
Quvasoy, Yangiyer, Shofirkon
D
Bauman, Denov, Sariosiyo
26
. Kolxozlarga kirmagan dehqonlarga nisbatan qandan tayziqlar amalga oshirilgan ?
A
Ularni “Vatanga xiyonat qilishda “ ayblashdi
B
Davlatga majburan topshiriladigan mahsulot hajmi ham kolxozlarga nisbatan 60 foizga ko‘paytirildi
C
Bunday xo‘jaliklarga solinadigan qishloq xo‘jalik soliqlari oshirildi
D
Ular turli majburiy ishlarga jalb etildi
27
4,6 27. Qachondan boshlab O‘zbekistonda yalpi jamoalashtiriladigan tumanlar qaytadan tuzildi ?
A
1933-yilning yozidan
B
1927-yilning qishidan
C
1929-yilning kuzidan
D
1931-yilning bahoridan
28
. 1932-yili respublikada sovxozlar soni nechta edi ?
A
40 ga yaqin
B
30 dan ziyod
C
80 ga yaqin
D
60 dan ziyod
29
. Qachon O‘zbekistonda yakka dehqon xo‘jaliklariga butkul barham berildi ?
A
1937-yil
B
1933-yil
C
1932-yil
D
1939-yil
30
. G‘alla yig‘ishda o‘ta kuchli ma’muriyatchilikka yo‘l qo‘yilganligi haqida 1930-yilda “mutlaqo maxfiy” grifi ostida ma`lumot bergan Kirpanov qanday lavozimda edi ?
A
O`zSSR MIQ sekretari
B
O`zSSR Kompartiyasi MK sekretari
C
O`zSSR XKS sekretari
D
G`alla tayyorlash guruhi vakili
31
. Bauman tumanida tashkil etilgan majburiy mehnat posyolkalari
A
Qiliko`l, Kattag`mxo’r
B
Bog`iafsal, Vardonze
C
Ko`li Odina, Jilvon
D
G`ishti, Ilyali
32
Islohotlardan so`ng o`ziga to`q dehqonlarga qancha yer qoldirildi ?
A
10-20 desyatina
B
40-50 desyatina
C
10-40 desyatina
D
7-10 desyatina
33
. Siyosiy mahbuslar qamaladigan maxsus lager qanday nomlanadi ?
A
qamoq
B
turma
C
Konsentratsion lager
D
mehnat koloniyalari