Tarix
1
. XX asr 20-30 yillarida O’zbekistonda yengil sanoatning qaysi sohalarida ishlab chiqarish sur’atlari oshib borgan ? 1) ko‘nchilik 2) to’quvchilik 3) poyabzal ishlab chiqarish 4) tikuvchilik 5) matoga gul bosish
A
1,3,4
B
1,2,3,4
C
1,3,5
D
2,4,5
2
Quyidagilardan qaysi biri 1920-yillardagi O`zbekistonning iqtisodiyotiga xos emas ?
A
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarining xarid narxlari pasaytirilishi natijasida mamlakatda oziq-ovqat muammosi keskinlashdi
B
O`zbekistondagi industrlashtirish siyosati qishloq hisobidan amalga oshirildi.
C
Respublika iqtisodiyoti xomashyo yo‘nalishida bo‘lgan
D
Sanoat ishlab chiqarishining 80 foizi qishloq xo‘jalik xomashyosiniqayta ishlashga asoslangan edi.
3
. Qachon bo’lib o’tgan syezdda davlat, xo‘jalik, sovet, jamoat va savdo tashkilotlariga mahalliy millat vakillarini ko‘proq jalb qilish, shu yo‘l orqali shahar va qishloq mehnatkashlarining mamlakatda sotsializm qurilishiga faol ishtirokini ta’minlash masalasi muhokama qilindi ?
A
1928-yil fevralda
B
1925-yil noyabrda
C
1926-yil martda
D
1927-yil yanvarda
4
Mamlakat xo`jaligini rivojlantirishga qaratilgan xo`jalik yuritishning besh yillik rejalari qachondan qabul qilina boshlangan ?
A
1930-yilda
B
1928-yilda
C
1929-yilda
D
1927-yilda
5
. Qachon Chirchiq-Bo‘zsuv GESlar kaskadi barpo etildi ?
A
XX asr 20-yillarida
B
XX asr 50-yillarida
C
XX asr 40-yillarida
D
XX asr 30-yillarida
6
. XX asr 20-30 yillarida O’zbekistonda elektr stansiyalari quvvati necha kilovattga yetdi ?
A
284 mln
B
428 mln
C
482 mln
D
842 mln
7
O‘rta Osiyo respublikalarida paxtachilik va mashinasozlik sanoatining to‘ng‘ichi bo‘lgan korxona bu-…?
A
Toshkent to‘qimachilik kombinati
B
Chirchiq elektr kimyo kombinati
C
Toshkent traktor zavodi
D
Toshkent qishloq xo‘jaligi mashinasozligi zavodi
8
. F.Xo`jayev tashabbusi bilan tuzilgan “Davlat apparatini mahalliylashtirish Markaziy komissiyasi” raisi kim edi ?
A
A.Ikromov
B
O. Po`latov
C
S.Muxtorjonov
D
B. Mavlonbekov
9
. Qachon O`zbeklashtirish Markaziy komissiyasi faoliyati to‘xtatildi ?
A
1931-yil dekabrda
B
1932-yil martda
C
1930-yil martda
D
1929-yil noyabrda
10
. Qachon Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston Kommunistik partiyasining II syezdida “Partiya, sovet, xo‘jalik, kasaba uyushmalari va kooperativ tashkilotlariga mahalliy aholini jalb qilish” masalasi ko‘rib chiqildi?
A
1926-yil martda
B
1927-yil yanvarda
C
1925-yil noyabrda
D
1928-yil fevralda
11
. Bir daryo oqimida bir-biridan ma’lum masofada joylashgan, umumiy suv xo‘jalik rejimi bilan o‘zaro bog‘langan bir nechta gidroelektrostansiya bu- …?
A
Kollektorlar
B
Gidrouzel
C
Logistika
D
GESlar kaskadi
12
. Qachon “Davlat apparatini mahalliylashtirish Markaziy komissiyasi” tuzildi ?
A
1925-yil 3-martda
B
1930-yil martda
C
1929-yil noyabrda
D
1932-yil martda
13
. F.Xo`jayev tashabbusi bilan qaysi tashkilot huzurida “Davlat apparatini mahalliylashtirish Markaziy komissiyasi” tuzildi ?
A
O`zSSR LKSM
B
O`zSSR MIQ
C
O`zSSR Kompartiyasi
D
OzSSR XKS
14
O`zbekistonda sanoatni industriyalashtirish qachon amalga oshirildi ?
A
1930-yilda
B
1928-yilda
C
1934-yilda
D
1932-yilda
15
1927-yilda O‘zSSR xalq xo‘jaligida qishloq xo‘jaligining salmog‘i …… %, sanoatning salmog‘i ….. % ni tashkil etgan ?
A
66,2 %; 34,4 %
B
64,6 %; 34,7 %
C
62,6 %; 37,4 %
D
63,6 %; 37,2 %
16
. Qachon O‘zbekiston Kommunistik partiyasining III syezdida “Davlat apparatini mahalliylashtirish va yerli millat ishchilarini ishlab chiqarishga jalb qilish to‘g‘risida”gi masala ko‘rildi?
A
1927-yil 16 – 24-noyabrda
B
1925-yil 3-martda
C
1932-yil martda
D
1927-yil 6-iyunda
17
. Birinchi besh yillikda O`zbekistonda nechta korxona qurildi ?
A
239 ta
B
298 ta
C
289 ta
D
279 ta
18
. Davlat apparatini mahalliylashtirish Markaziy komissiyasi zimmasiga qanday vazifa yuklangan edi ?
A
O`zSSRdagi barcha korxona va tashkilotlarda mahalliylashtirish asosiy rejasini ishlab chiqish
B
O`zSSRdagi barcha korxona va tashkilotlarda mahalliy kadrlarni ko`paytirish
C
O`zSSRdagi barcha korxona va tashkilotlarda ish yuritishda ozbek tiliga o`tkazish
D
O`zbek tiliga davlat tili maqomini beruvchi qonun lohihasini ishlab chiqish
19
. Qachon O`zbekiston SSR MIK va XKSning “Davlat apparatini o‘zbeklashtirish to‘g‘risida”gi qo‘shma qarori qabul qilindi ?
A
1927-yil yanvarda
B
1925-yil noyabrda
C
1928-yil fevralda
D
1926-yil martda
20
. Qachon “Davlat apparatini mahalliylashtirish Markaziy komissiyasi” tuzildi ?
A
1932-yil martda
B
1925-yil 3-martda
C
1927-yil 6-iyunda
D
1930-yil martda
21
Mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyoti nimaga bevosita bog‘liq edi ?
A
Zamonaviy sanoatni vujudga keltirishga
B
Qishloq xo`jaligidagi islohotlarga
C
Mamlakatni elektrlashtirishga
D
Mamlakatda tinchlik o`rnatilishiga
22
Qachon SSSRda iqtisodiyotni rivojlantirishning hal qiluvchi vositasi sifatida sotsialistik industrlashtirishga o‘tish ommaviy tarzda e’lon qilingan ?
A
1925-yil mayda
B
1927-yil iyunda
C
1925-yil dekabrda
D
1927-yil aprelda
23
SSSRda nechanchi yilgacha xalq xo`jaligini rivojlantirish bir yillik rejalar asosida olib borilgan ?
A
1927-yilgacha
B
1929-yilgacha
C
1928-yilgacha
D
1926-yilgacha
24
. “Davlat apparatini mahalliylashtirish Markaziy komissiyasi” nomi qachon “Davlat apparati va sanoatni O`zbeklashtirish Markaziy komissiyasi” deb o‘zgartirildi ?
A
1928-yil fevralda
B
1925-yil noyabrda
C
1926-yil martda
D
1927-yil yanvarda
25
Birinchi beshyillik muddatidan qancha vaqt avval bajarildi ?
A
9 oy
B
7 oy
C
5 oy
D
12 oy