Tarix
1
Ilgari mavjud bo‘lgan …… instituti esa O‘zbek tili va adabiyoti hamda Tarix va arxeologiya institutlariga ajratilib, yangi tashkil etilgan O‘zSSR FA tarkibiga kiritildi.
A
til, adabiyot, tarix;
B
geografiya, tarix, arxiologiya
C
tarix, adabiyot, arxiologiya;
D
matematika, tarix, arxeologiya;
2
Ikkinchi jahon urushi yillarida Toshkentning o‘ziga mamlakatning taniqli ilmiy xodimlaridan necha kishi kelgan bo‘lib, ular respublika imkoniyatlarini iloji boricha urush ehtiyojlariga ko‘proq jalb qilish yo‘llarini qidirib topishga, ilmiy muammolarni hal qilishga va mahalliy ilmiy kadrlar tayyorlashga yordam bergan edilar.
A
455 nafar;
B
375 nafar
C
250 nafar;
D
340 nafar;
3
. Ikkinchi jahon urushi yillarida yozilgan “O‘zbekiston shoirlari frontga” nomli asar janrini belgilang ?
A
roman;
B
antalogiya;
C
drama.
D
almanax;
4
SSSR Xalq Komissarlari Soveti raisi I.V.Stalinning nechinchi yildagi qarori asosida O‘zSSR FA tashkil topdi ?
A
1943- yil 4-noyabrda
B
1945- yil 18-noyabrda;
C
1944- yil 4-dekabrda;
D
1943-yil sentyabrda
5
Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston shoirlari, yozuvchilari, rassomlari, musiqachilari yaratgan asarlarda qaysi xislatlar asosiy o‘rinda turdi?
A
insonparvarlik
B
Odamiylik va sabr
C
Jasurlik, sabr-matonat;
D
vatanparvarlik;
6
. Bu davrda respublikamizga Moskva, Leningrad, Kiyev, Minsk, Voronej va boshqa shaharlardan (a) ta oliy o‘quv yurti va (b) ta harbiy akademiya evakuatsiya qilindi.
A
a-29, b-5
B
a-32, b-8;
C
a-21, b-6;
D
a-31, b-7
7
Urush yillarida O‘zbekiston san’ati ustalari (a) ta konsert brigadalariga bo‘linib, frontdagi jangchilarga (b) ta va gospitallarda (c) ta konsert ko‘rsatdilar.
A
a-30, b-35 000, c-26 000
B
a-25, b-45 000, c-36 000;
C
a-16, b-15000,c-18000;
D
a-20, b-25 000, c-16 000;
8
. Ikkinchi jahon urushi yillarida yozilgan “Biz g`alaba qozonamiz” nomli asar janrini belgilang ?
A
roman;
B
almanax;
C
drama.
D
antalogiya;
9
Taniqli o‘zbek matematik olimi Toshmuhammad Niyozovich Qori-Niyoziy nechinchi yillarda yashagan ?
A
1887-1960y.
B
1891-1956y.
C
1896-1969y.
D
1897-1970y.
10
Nechinchi yilda Toshkentda O‘zbekiston SSR Fanlar akademiyasi (O‘zSSR FA) tashkil topdi
A
1944- yil 4-dekabrda;
B
1943- yil 4-noyabrda
C
1943-yil sentyabrda
D
1945- yil 18-noyabrda;
11
O‘zSSR FA tuzilganda unga kim prezident etib tayinlandi ?
A
Yo`ldosh Oxunboboyev;
B
Sadriddin Ayniy
C
Qori-Niyoziy;
D
Ahmadali Asqarov;
12
Quyidagi dramatic asarlarni moslashtiring ? 1. Hamid Olimjon, 2. Uyg‘un va Izzat Sulton, 3. Hamid Olimjon, Uyg‘un va Sobir Abdulla, 4. Oybek, 5. Maqsud Shayxzoda; a)“Muqanna”, b)“Mahmud Torobiy”, c. “Jaloliddin Manguberdi”, d)“O‘zbekiston qilichi”, e. “Alisher Navoiy”
A
1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e;
B
1-a, 2-d, 3-e, 4-b, 5-c;
C
1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c;
D
1-a, 2-e, 3-b, 4-d, 5-c;