Tarix
1
. Turkiston o’ika Xalq Komissarlari Soveti qaysi partiya vakillaridan tuzildi?
A
bolsheviklar, eserlar maksimalistlar
B
kadetlar, eserlar, maksimalistlsr
C
bolsheviklar, kadetlar, maksimalistlar
D
bolsheyiklar, eserlar, kadetlar
2
. Turkistonni Bolsheviklar tomonidan zo’ravonlik bilan egallanishini Sho’royi Ulamoning qayerdagi shubasi qo’llab-quvvatlaydi?
A
Namangan
B
Samarqand
C
Toshkent
D
Skobelov
3
. Turkiston ishchi va soldat dcputatlari Sovetlarining III o’lka syezdi qaysi shaharda bo’lib o’tdi?
A
Buxoro
B
Qo’qon
C
Turkiston
D
Toshkent
4
Bolsheviklar qachon Petrograd va Moskva Sovetlarida ko‘pchilikni egalladi hamda hokimiyatni bosib olish uchun qurolli to‘ntarishga tayyorgarlik ko‘rdi?
A
1916-yil avgust oxiri – sentyabr boshlarida
B
1917-yil oxirida
C
1917-yil avgust oxiri – sentyabr boshlarida
D
1917-yil sentabr oxiri – oktabr boshlarida
5
. “Turli musulmon guruhlarining birlashgan kengashi”da qayerdan kelganlar qatnashadi va bu kengash qayerda bo’lib o’tadi?
A
Qo’qonda / Toshkent va Sirdaryo
B
Toshkentda / Sirdaryo va Samarqand
C
Samarqandda / Toshkent va Farg’ona
D
Toshkentda / Sirdaryo va Surxondaryo
6
. Turkiston XKS raisi lavozimini kim egalladi?
A
Perfiiev
B
P.Korovichenko
C
Kolesov
D
Kabozev
7
Qachonga kelib Toshkentning yangi shaharida qurolli to’qnashuvlar avj oldi?
A
1917-yil 27-oktabr
B
1917-yil 5-dekabr
C
1917-yil 28-oktabr
D
1917-yil noyabr
8
1917-yil 24-oktyabrdan 25-oktyabrga o‘tar kechasi qurollangan ishchilar, … garnizonining soldatlari va … flotining matroslari Qishki saroyga bostirib kirdi va majlis o‘tkazayotgan Muvaqqat hukumat a’zolarini qamoqqa oldi?
A
Petrograd, Qora dengiz
B
Moskva, Kaspiy
C
Moskva, Qora dengiz
D
Petrograd, Boltiq
9
. Turkiston o’lka musulmonlari Markaziy Kengashi (Milliy Markaz) bolsheviklar bilan hamkorlik qilishga qarshi chiqdilar va 1917-yil noyabr oyi boshlarida Toshkent shahridan qaysi shaharga ko’chib o’tdilar?
A
Toshkent
B
Buxoro
C
Turkiston
D
Qo’qon
10
To’g’ri mulohazani belgilang.
A
Moskvada ochilgan Butunrossiya Sovetlarining II syezdida bolsheviklar dastlab so’l eserlar bilan hamkorlikda Muvaqqat hukumat ag’darilganligini qo’llab-quvvatlab, tinchlik va yer to’g’risida dekretlar e’ion qildilar
B
24-oktytibrdan 25-oktyabrga o’tar keehasi qurollangan ishchilar, Petrograd gamizonining soldatlari va Boltiq flotining matroslari Qishki saroyga bostirib kirdi ya majlis o’tkazayotgan Muvaqqat hukumat a’zolarini qamoqqa oldi
C
Kadetlar va eserlarPetrograd va Moskvada Muvaqqat hukumatga sodiq kuchlaming qarshiligini shafqatsiz bostirib, Rossiyaning muhim markaziy sanoat shaharlarida tezlik bilan o’z hokimiyatlarini o’matishdi
D
1917-yil sentabr oxiri oktabr boshlarida bolsheviklar Petrograd va Moskva Sovetlarida ko’pchilikni egalladi hamda hokimiyatni bosib olish uchun qurolli to’ntarishga tayyprgarlik ko’rdi
11
. Turkistonda bolsheviklar kimlarga tayangan holda o’z diktaturasini o’rnatadi?
A
Harbiy qurol ustunligi va harbiy qismlarning uyushganligi bilan
B
Harbiy qism garnizoni, so’l eserlar, kadetlar
C
Qizil gvardiyachilar, eserlar, kadetlar
D
Yevropalik ishchilar, qizil gvardiyachilar va boshqa harbiy qismlar
12
Petrogradda ochilgan Butunrossiya sovetlarining II sezdida bolsheviklar dastlab so’l eserlar bilan hamkorlikda Muvaqqat hukumat ag’darilganligini qo’llab-quvvatlab …….. ni e’lon qildilar?
A
“Mamlakat mustamlakachiligini yanada kengaytirish haqida dekret”
B
“Tinchlik va yer to’g’risidagi dekret”
C
“Buturossiyani yagona markazlashtirish to’g’risida dekret”
D
“Tuzilajak davlatni bolsheviklar ixtiyorida ekanligi haqida dekret”
13
1917-yil oktyabr to’ntarishi haqidagi xabar qachon Toshkentga yetib keldi?
A
1917-yil 28-oktabr
B
1917-yii 5-dekabr
C
1917-yil 27-oktabr
D
1917-yil 27-noyabr
14
Qachon Samarqand, Skobelev va boshqa shaharlarda sovet hokimiyati o’rnatildi?
A
1917-yil 1-dekabr
B
1917-yil 28-oktabr
C
1917-yil noyabr
D
1917-yil 27-oktabr
15
. Quyidagi javoblardan “turli musulmon guruhlarining birlashgan kengashi” ga oid to’g’ri javoblarni aniqlang? 1. Kengash kun tartibida “Turkistonda hokimiyatni tashkil etish” masalasi turar edi. 2. Kengash o‘rinlarining yarmi musulmon aholisi vakillariga beriladigan koalitsion hukumat tuzishni yoqlab chiqdi. 3. Bolsheviklar o‘zlari bilan koalitsion hukumat tuzishni orzu qilgan Sherali Lapin boshchiligidagi ulamochilarning fikrlarini qat’iy suratda rad etishdi. 4. Ulamochilarning koalitsion hukumat talabini milliy demokratik kuchlar ham qo‘llab-quvvatlamadi. 5. Koalitsion hukumatda yevropaliklarga 8 ta o’rin berish ko’zda tutilgan edi
A
1,2,3,4
B
1,2,4,5
C
1,3,4,5
D
1,2,3,4,5,
16
. Turkiston o‘lka Xalq Komissarlari Soveti … o‘rin so‘l eserlarga, … o‘rin bolsheviklar bilan maksimalistlarga berildi hamda u faqat yevropaliklardan iborat qilib tuzildi?
A
7, 8
B
8, 8
C
8, 7
D
7, 7
17
Oktabr to’ntarishi davrida Turkiston o’lkasining bosh komissari kim edi?
A
Kolesov
B
Pertllev
C
Kabozev
D
P.Korovichenko
18
. “Turli musulmon guruhlarining biriashgan kengashi” qaysi tashkilotning tashabbusi bilan o’tkazildi?
A
“Sho’roi Ulamo”
B
“Sho’roi Islomiya”
C
XKS
D
Kraymussovet
19
. XKS harbiy komissari lavozimini kim egalladi?
A
Kabozev
B
Perfiiev
C
Kolesov
D
Ivan Tobolin
20
. “Turli musulmon guruhlarining biriashgan kengashi”da qaysi viloyatlaridan kelgan vakillar qatnashdi?
A
Turkiston va Samarqand
B
Sirdaryo va Turkiston
C
Sirdaryo va Samarqand
D
Samarqand va Buxoro
21
. Sovet hukumati - Turkiston o’lka Xalq Komissarlari Soveti...
A
mahaliy millat vakillaridan tuzildi
B
1/3 nisbatta o’rin ajratildi
C
faqat yevropaliklar tuzuldi
D
mahaliy va yevropaliklardan teng miqdorda vakillar kiritildi
22
. Turkiston o’lka musulmonlarining Markaziy Kengashi qachon o’z qarorgohini Qo’qonga ko’chiradi?
A
1917-yilning oktyabr boshida
B
1917-yilning dekabr oyi boshida
C
1918-yilning fevral oyida
D
1917-yilning noyabr oyi boshida
23
. Quyidagi qaysi javobda xatolikka yo’l qo’yilgan
A
Turkiston ishchi va soldat deputatlari Sovetlarining III o‘lka syezdida so‘l eserlar, bolsheviklar va maksimalistlardan iborat sovet hukumati – Turkiston o‘lka Xalq Komissarlari Soveti tuzildi.
B
1917-yil kuzida Turkistonda hokimiyatning bolsheviklar ta’siridagi Sovetlar qo‘liga o‘tishi uchun obyektiv shart-sharoit yo‘q edi, bolsheviklarning omma o‘rtasida ta’siri ham oz bo‘lgan. Bu yerda asosiy siyosiy kuchlar eserlar va milliy partiyalar edi.
C
Toshkent shahrida “Sho‘roi Islomiya” tashkilotining tashabbusi bilan “turli musulmon guruhlarining birlashgan kengashi” o‘tkazilgan
D
Fyodor Kolesov kasbi chizmachi, Ye.Perlev izvoshchi bo’lgan
24
. Turkiston XKS raisi lavozimini egallagan shaxsning kasbi nima edi?
A
tarixchi
B
harbiy
C
injiner
D
chizmachi
25
. Mavjud davlat tuzumini tanqid ostiga olib, radikal o’zgarishlar va islohotlar o’tkazishni talab etuvchi siyosiy oqim nima deb ataladi?
A
maksimalistlar
B
kadetlar
C
bolsheviklar
D
eserlar
26
. Bolsheviklar bilan koalitsion hukumat tuzishni orzu qilgan ulamochilarningrahbari kim edi?
A
Salomon Gersfeld
B
Mulla Muhiddinxon
C
Sherali Lapin
D
Nosirxon To’ra Kamolxon To’ra o’g’li
27
Kim boshchiligidagi hukumat – Xalq Komissarlari Soveti (XKS)ni tuzildi?
A
Vladimir Ilich Ulyanov (Lenin)
B
Fyodor Kolesov
C
P. Krovichenko
D
Iosif Stalin
28
. Mavjud davlat tuzumini tanqid ostiga olib, radikal o’zgarishlar va ilohotlar o’tkazishni talab etuvchi siyosiy oqim bu …?
A
Sotsialistlar
B
Kaolitsion hukumat
C
Maksimalistlar
D
Kommunistlar
29
. Turkiston ishchi va soldat dcputatlari Sovetlarining III o’lka syezdi qachon bo’lib o’tdi?
A
1917-yil 29-30-noyabr
B
1917-yil 15-22-noyabr
C
1917-yil 20-21 -noyabr
D
1917-yil 12-17-noyabr
30
. Qachon “turli musulmon guruhlarining biriashgan kengashi” o’tkazildi?
A
1917-yil 20-21-noyabr
B
1917-yil 15-22-noyabr
C
1917-yil 12-15-noyabr
D
1917-yil 26-28-noyabr