Tarix
1
. Sovet Ittifoqi tarkibidan 1990-yil mart – may oylarida qaysi davlatlar chiqib ketdi.
A
Armaniston,Ozarbayjon,Gruziya
B
Estoniya,Ukraina ,Belorussiya
C
Moldova,Litva,Gruziya
D
Litva, Latviya ,Estoniya
2
.Moskvada 1991-yil 19 – 21-avgustda yuz bergan voqealar natijasi qanday oqibatlarga olib keldi. 1. M.S.Gorbachyovning hokimiyatdan chetlashtirildi, 2. Favqulodda Holat Davlat Komiteti SSSRning kelajagi yo‘qligidan dalolat berardi.3.Vitse-prezident Gennadiy Yanayev boshchiligidagi oliy eshelon rahbarlari tomonidan Favqulodda Holat Davlat Komiteti (GKChP) tuzildi, 4. RSFSR prezidenti etib Boris Yelsin saylandi .
A
1,2
B
1,3
C
3,4
D
2,4
3
.KPSS siyosiy partiya sifatida qachon o‘z faoliyatini to‘xtatdi.
A
1991-yil 1-sentabrda
B
1992-yil 29 avgustda
C
1992-yil 28 avgustda
D
1991-yil 29-avgustda
4
. 1990-yil 1-noyabrda “O‘zbekiston SSRda ijroiya va boshqaruv hokimiyatining tuzilishini takomillashtirish hamda O‘zbekiston SSR to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi, O‘zbekistonda prezidentlik hokimiyati bilan Ministrlar Sovetining ijroiya boshqaruv hokimiyati , O‘zbekiston SSR Ministrlar Soveti O‘zbekiston SSR Prezidenti huzuridagi Vazirlar Mahkamasiga aylantirildi.Bu islohotlar qaysi bosqichda amalga oshirildi.
A
uchinchi bosqich
B
Ikkinchi bosqich
C
Birinchi bosqich
D
A va B
5
. 1991-yil 23-aprelda Moskva yaqinidagi Novo-Ogaryovoda “Mamlakatdagi ahvolni barqarorlashtirish va tanglikni bartaraf etishga doir kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida qo‘shma bayonot” qabul qilindi.Bu bayonotda nechta davlat ishtirok etdi.
A
“8+1”
B
“9+1”
C
“7+2”
D
“9+2”
6
XX asr 80-yillari oxiri va 90-yillari boshlarida qaysi harakatlarning gazetalari yarim ochiq holatda nashr etildi.
A
A va B
B
Birlik xalq harakati, To’maris ayollar harakati
C
To’maris ayollar harakati, O‘zbekiston yoshlarining erkin uyushmasi
D
Birlik xalq harakati, Erk xalq harakati
7
. 1992-yildan qaysi harakat va partiyalar O‘zbekiston hududida o‘z siyosiy faoliyatini to‘xtatdi.
A
To’maris va Birdamlik
B
“Birlik” va“Erk”
C
Do’stlik va birlik
D
To’maris va birlik
8
.Prezidentlik boshqaruvining paydo bo‘lishi va taraqqiyoti Respublikada necha bosqichdan iborat.
A
2ta
B
4 ta
C
3ta
D
5 ta
9
. Qachon SSSR davlati xalqaro huquq subyekti sifatida barham topdi.
A
1991-yil 29-avgustda
B
1991-yil 25-dekabrda
C
1992-yil 28 avgustda
D
1991-yil 1-sentabrda
10
1989-yil 23-iyunda tajribali iqtisodchi va partiya xodimi O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari etib kim saylandi.
A
Abdurahim Po‘latov
B
Mirahmad Mirqosimov
C
Islom Karimov.
D
Muhammad Solih
11
1989-yil 23-iyunda bo’lgan plenumda so’zlagan nutqida nimalar haqida ta’kidlab o’tildi. 1.O‘zbekistonning Ittifoqda tutgan o‘rni va rolini aniq va ravshan belgilab berish 2. madaniy merosni va tarix haqiqatini tiklash 3. milliy urf-odatlar va an’analarni rivojlantirish 4. jamoat tashkilotilarini tashkil etish 5. Milliy gazetalarni tashkil etish
A
1,4,5
B
3,4,5
C
1,3,5
D
1,2,3
12
. 1990-yil 12-iyunda qaysi davlatning suvereniteti to‘g‘risida Deklaratsiya qabul qilindi.
A
RSFSR
B
Belorussiya
C
Ukraina
D
Zakavkaze
13
Birlik xalq harakatining rahbari kim bo’lgan.
A
Muhammad Solih
B
Abdurahim Po‘latov
C
Mirahmad Mirqosimov
D
Islom Karimov.
14
. Ittifoqdosh respublikalar o‘rtasida birinchi bo‘lib qaysi birida prezidentlik boshqaruvi joriy qilindi.
A
Turkmaniston
B
Qozog’iston
C
O‘zbekiston
D
Qirg’iziston
15
O‘zbekiston SSR Ministrlar Sovetiga Shukurulla Mirsaidovqaysi yillarda raislik qildi.
A
1992-yil may-sentabr oylarida
B
1989-yil may-sentabr oylarida
C
1990-yil mart – oktyabr oylarida
D
1991-yil mart – oktyabr oylarida
16
O‘zbekiston SSR Ministrlar Sovetiga 1989-1990-yillarda kim raislik qildi.
A
Muhammad Solih
B
Mirahmad Mirqosimov
C
Islom Karimov.
D
Abdurahim Po‘latov
17
. Qaysi yilda “Erk” demokratik partiyasining ta’sis qurultoyida uning dasturi va nizomi qabul qilindi.
A
1991-yil 1 sentabrda
B
1989-yil 21-sentabrda
C
1990-yil 30-aprelda
D
1990-yil 31 avgustda
18
. 1991-yil 31-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o‘n ikkinchi chaqiriq navbatdan tashqari nechanchi sessiyasida O‘zbekiston Respublikasining Davlat Mustaqilligi to‘g‘risida prezident I.
A
IV ses siyasida
B
Karimovning ma’ruzasi tinglandi. A) V sessiyasida
C
VI sessiyasida
D
VII sessiyasida
19
. Mustaqil Davlatlar Ittifoqi to‘g‘risida shartnoma” loyihasi qaysi davlat matbuotida 28-iyun va 16-avgust kunlari e’lon qilindi.
A
Qozog’iston
B
Turkmaniston
C
O‘zbekiston
D
Qirg’iziston
20
.Qachon birinchi martaSSSRda umumxalq referendumi o‘tkazildi.
A
1991-yil 17-mart
B
1991-yil 18 mart
C
1992-yil 21- mart
D
1992-yil 17-mart
21
. Qachon O‘zbekiston SSR Oliy Soveti o‘n ikkinchi chaqiriq II sessiyasida Mustaqillik Deklaratsiyasi qabul qilindi.
A
1991-yil 25-iyulda
B
1990-yil 20-iyulda
C
1991-yil 20-iyulda
D
1990-yil 20-iyunda
22
. Qachon O‘zbekiston SSR Oliy Sovetining o‘n ikkinchi chaqiriq I sessiyasida O‘zbekistonda prezidentlik boshqaruvi ta’sis etildi.
A
1990-yil 24-martda
B
1991-yil 24 martda
C
1990-yil 22-martda
D
1992-yil 12 dekabr
23
1988-yil noyabrda jamoat tashkiloti sifatida qanday xalq harakati tashkil topdi.
A
Do’stlik xalq harakati
B
To’maris ayollar harakati
C
Birlik xalq harakati
D
Erk xalq harakati
24
. O‘zbekiston SSR tarkibidagi Qoraqalpog‘iston ASSR suvereniteti to‘g‘risida Deklaratsiya qachon qabul qilindi.
A
1990-yil 14-dekabrda
B
1991-yil 15 dekabrda
C
1991-yil 20-iyunda
D
1990-yil 20-iyulda
25
. Birinchi bosqich 1990-yil mart – oktyabr oylarini tashkil etadi va bu bosqichda qanday islohotlar amalga oshirildi? 1. Prezidenti lavozimini ta’sis etish 2. Konstitutsiyasi (Asosiy Qonuni)ga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish 3. 1991-yil 29-dekabrda birinchi marta yashirin ovoz berish yo‘li bilan I.Karimov prezidentlikka saylandi.4. 1990-yil iyun oyida O‘zbekistonning Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. 5. “O‘zbekiston Respublikasining vitse-prezidenti lavozimini tugatish
A
1,2,5
B
1,2,4
C
1,3,5
D
3,4,5
26
. SSSR Xalq deputatlarining navbatdan tashqari III syezdida SSSR Prezidenti lavozimi qachon ta’sis etilidi.
A
1990-yil 22-23 martda
B
1992-yil 12-13 dekabr
C
1990-yil 12 – 15-martda
D
1991-yil 24-25 martda
27
. “O‘zbekiston RespublikasiningDavlat Mustaqilligi asoslari to‘g‘risida” Qonun qabul qilindi.Mazkur qonun moddadan iborat.
A
12 moddadan
B
16 moddadan
C
18 moddadan
D
17 moddadan
28
“Birlik” xalq harakati faollarining bir guruhi keyinchalik, modernshoir kim boshchiligida siyosiy partiya tuzish uchun harakat boshladilar.
A
Abdurahim Po‘latov
B
Muhammad Solih
C
Mirahmad Mirqosimov
D
Islom Karimov.
29
. O‘zbekistonda demokratik ruhdagi partiya va harakatlar tashkil etilishida qanday talablar bilan chiqdi? 1.oshkoralikni kengaytirish 2. madaniy merosni va tarix haqiqatini tiklash 3.siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni faollashtirish, 4.o‘zbek xalqi milliy qadriyatlari, 5.an’ana va marosimlarni qayta tiklash, 6.Respublika hayotida Markaz hukmronligiga barham berish 7.O‘zbekistonning tom ma’nodagi siyosiy va iqtisodiy mustaqilligiga erishish. 8.O‘zbekistonning Ittifoqda tutgan o‘rni va rolini aniq va ravshan belgilab berish 9. jamoat tashkilotilarini tashkil etish
A
1,2,4,5,6,7
B
1,3,4,5,6,7
C
1,2,3,5,7,9
D
2,3,4,5,6,9
30
.Qaysi yillarda nashr etilgan “Erk” gazetasi O‘zbekiston aholisi o‘rtasida juda mashhur bo‘lib ketdi.
A
1989-1991-yillarda
B
1990 – 1992-yillarda
C
1993-1994-yillarda
D
1994-1995-yillarda
31
1988-yil noyabrda o’z faoliyatini boshlagan harakatlar berilgan qatorni toping? 1. Birlik xalq harakati 2. To’maris ayollar harakati 3. Do’stlik xalq harakati 4. Erk xalq harakati 5. O‘zbekiston yoshlarining erkin uyushmasi
A
1,4,5
B
3,4,5
C
1,2,3
D
1,2,5
32
. Islom Karimov ayni bir vaqtda Vazirlar Mahkamasining raisi lavozimda nechanchi yilgacha ishladi.
A
2005-yil fevralgacha
B
2004-yil yanvargacha
C
2006-yil martgacha
D
2005-yil yanvargacha