Tarix
1
. Turkiston o‘lkasi harbiy komissari Ye.Perfilev boshchiligidagi piyoda, otliq va artilleriya qismlaridan iborat nechta eshelon bolsheviklarning harbiy kuchlariga madad berish uchun Qo‘qonga keldi?
A
11
B
10
C
9
D
13
2
. “Dashnoq-sutyun partiyasi” qaysi xalqning partiyasi hisoblanadi?
A
Ozarbayjon
B
Gruzinlar
C
Armanlar
D
Boshqirdlar
3
. Toshkentda 60 000 kishi ishtirok etgan miting o’tkazilganligi haqida qaysi gazetada yozilib chiqariladi?
A
“Farg’ona sahifasi”
B
“Ulug’Turkiston”
C
“El bayrog’i”
D
“Birlik tug’i”
4
. Turkiston Muxtoriyatining tashqi ishlar vaziri etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Ubaydulla Xo’jayev
B
Mustafo Cho’qay
C
Islom Sulton Shoahmedov
D
M.Tinishboyev
5
. Turkiston Muxtoriyatining ichki-ishlar vazirining o’rinbosari etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Hidoyatbek Yurug’li Agayev
B
Islom Sulton Shoahmedov
C
Abdurahmon O’razayev
D
Solomon Gersfeld
6
O’z sahifalarida muxtoriyat hukumati faoliyatiga alohida o’rin bera boshlagan gazeta nomini aniqlang.
A
“Farg’ona sahifasi”
B
“Ulug’ Turkiston”
C
“Birlik tug’i”
D
“El bayrog’i”
7
Muxtoriyat hukumati vazirlarining aksariyati oliy ma’lumotli, yuqori malakali mutaxassislar bo’!gan. Ular orasidagi huquqshunoslarni bclgilang. 1. Islom Sulton Shoahmedov 2. Abdurahmon O’rozayev 3. Mustafo Cho’qayev 4.Ubaydulla Xo’jayev 5. Hidoyatbek Yurg’uli Agayev 6. Muhammadjon Tinishboyev 7. Obidjon Mahmudov 8. Solomon Gersfeld
A
3,4,5,6,7
B
1,2,6,7,8
C
1,2,4,6,7
D
1,2,3,4,8
8
. Turkiston Muxtoriyatiga qo’shilishga qaror qilib Millat Majlisi tarkibiga 5 vakil saylagan sovetlar syezdi qaysi shaharda bo’lib o’tdi?
A
Samarqand
B
Qo’qon
C
Buxoro
D
Toshkent
9
. Turkiston Muxtoriyatining yer suv boyliklari vaziri etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Abdurahmon O’razayev
B
Solomon Gersfeld
C
Hidoyatbek Yurug’li Agayev
D
Islom Sulton Shoahmedov
10
Bolsheviklar tomonidan tayyorlangan “tinchlik shartnomasi” qachon imzolandi?
A
1918-yil 22-fevral
B
1918-yil 27-fevral
C
1918-yil 28-fevral
D
1918-yil dekabr
11
Toshkentda 60 000 kishi ishtirok etgan initing qachon o’tkazildi?
A
1917-yil 27-oktabr
B
1918-yil 19-26-yanvar
C
1917-yil 28-oktabr
D
1917-yil dekabr
12
Butunturkiston o’lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi qachon bo’lib o’tdi?
A
1917-yil 12-15-noyabr
B
1917-yil 26-28-noyabr
C
1917-yil 15-22-noyabr
D
1918-yil 20-aprel-1-may
13
. Zina, (zinapoya) maxsus yuk, texnika, artilleriya, tank va qo’shinlar ortilgan poyezd yoki avtokolonna ma’nosini bildiradigan so’z qaysi tildan oiingan?
A
lotin
B
ingliz
C
rus
D
fransuz
14
. Bu paytda Qo’qonda mirshablar soni qancha edi?
A
1000 kishi
B
2000 kishi
C
1500 kishi
D
3000 ga yaqin
15
“El bayrog’i”, “Birlik tug’i”, “Свободный Туркестан”, “Известия Временного Правительства Автономного Туркестана” kabi hukumat gazetalari qaysi tillarida nashr qilina boshlandi?
A
o’zbek, qozoq va rus tillarida
B
o’zbek, uyg’ur va rus tillarida
C
o’zbek, qozoq va ingliz tillarida
D
tatar, qozoq va rus tillarida
16
. Muxtoriyat hukumronligi davrida Toshkent soveti rahbari kirn edi?
A
Perfilev
B
Ivan Tobolin
C
Kolesov
D
Kabozev
17
. Turkiston Muxtoriyatining bosh vaziri etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Islom Sulton Shoahmedov
B
M.Tinishboyev
C
Mustafo Cho’qay
D
Ubaydulla Xo’jayev
18
. Bolsheviklarning harbiy kuchlariga madad berish uchun Qo’qonga keigan Turkiston olkasi liarbiy komissarini aniqlang?
A
Kolesov
B
Ivan Tobolin
C
Kabozev
D
Perfilev
19
. Harbiy vazir Ubaydulla Xo’jayev ishtirokida qachon ko’rik o’tkazildi?
A
1918-yil boshlarida
B
1919-yil
C
1917-yil dekabrda
D
1918-yil yozida
20
. Qo‘qonning o‘zida … kun davomida … kishi o‘ldirildi
A
3, 100 000
B
3, 10 000
C
5, 10 000
D
2, 10 000
21
Ushbu shartnomaning qaysi moddasida “Aholi о’lка Xalq Komissarlari Soveti hokimiyati va barcha mahalliy sovet tashkilotlarini tan oladi”, deb yozilgan edi?
A
4-moddasida
B
1 -moddasida
C
2-moddasida
D
3-moddasida
22
. Harbiy vazir Ubaydulla Xo’jayev ishtirokida o’tkaziigan ko’rikda askarlar soni qancha edi?
A
1000 kishi
B
1500 kishi
C
2000 kishi
D
3000 ga yaqin
23
. Sovet rejimiga qarshi qurolli qarshilik harakati eng avvalo 1918-yilning erta bahorida qayerda ko’tarilgan?
A
Turkistonda
B
Farg’ona vodiysida
C
Xorazmda
D
Buxoroda
24
Turkiston o’lka XKS ning muxtoriyatga qarshi harakatlari haqidagi to’g’ri mulohazlarani aniqlang? 1. Turkiston oika XKS 1918-yil 30-yanvar kuni harbiy harakatlami boshladi; 2. Turkiston bolshqviklari buning uchun qizil gvardiyachilardan tashqari armanlaming “Dashnoqsutyun” partiyasi a’zolaridan tuzilgan qurolli drujinalardan ham keng foydalandi; 3. 30-yanvar kechqurun Orenburgdan yuborilgan dastlabki harbiy otryadlari Skobelevdan Qo’qonga to’p va pulemyotlar bilan yetib keldi; 4. 31-yanvar tushdan keyin jang harakatlari boshlandi; 5. 15-fevralda esa shaharda yong’inlar bo’ldi;
A
1,2,4,5
B
1,2,3,4,5
C
1,3,4,5
D
2,3,4
25
Butunturkiston o’lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi qaysi shaharda bo’lib otdi?
A
Buxoro
B
Qo’qon
C
Samarqand
D
Toshkent
26
. Turkiston Muxtoriyatining harbiy vaziri etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Islom Sulton Shoahmedov
B
M.Tinishboyev
C
Mustafo Cho’qay
D
Ubaydulla Xo’jayev
27
. Qo’qon shahri ustiga necha kun davomida to‘plardan yondiruvchi snaryadlar otildi?
A
5
B
7
C
3
D
2
28
. Turkiston Muxtoriyatining moliya vaziri etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Islom Sulton Shoahmedov
B
Hidoyatbek Yurug’li Agayev
C
Abdurahmon O’razayev
D
Solomon Gersfeld
29
. Maqolada Xo’qand (Qo’qon) tarixining eng dahshatli kuni sifatida qaysi kun e’tirof etilgan?
A
20-fevral
B
21-mart
C
6-dekabr
D
28-yanvar
30
Qurultoyda 27-noyabr kuni kechqurun qabul qilingan qarorda qanday masalalar e’lon qilindi? 1. Turkistonni Federativ Rossiya Respublikasi tarkibida hududiy jihatdan muxtor deb e’lon qiladi; 2. Muxtoriyatning qaror topish shakllarini Ta’sis Majlisiga havola etildi; 3. Qurultoy Turkistonda yashab turgan milliy ozchilik huquqlarining muttasil himoya qilinishini tantanali ravishda e’lon qildi; 4. Muxtoriyatning alohida qo’shini shakllantirildi
A
1,2,3
B
2,3,4
C
1,3,4
D
1,2,4
31
Turkiston Muxtoriyati hukumatini kuch bilan tugatishga qaror qilingan Turkiston o’lkasi ishchi, soldat va dehqon deputatlari Sovetlarining favqulodda IV syezdi qachon bo’lib o’tdi?
A
1917-yil 28-oktabr
B
1917-yil 27-oktabr
C
1918-yil 19-26-yanvar
D
1917-yil dekabr
32
. “Dashnoqsutyun” (ittifoq) partiyasi a’zolari qaysi millat vakillari hisobiangan?
A
arman
B
boshqird
C
tatar
D
ukrain
33
. Quyidagi qaysi javobda xatolik mavjud?
A
“Xo‘qand hozir o‘liklar shahri” degan dahshatli ibora “El bayrog’I” gazetasida chiqqan
B
Dashnoqlar – (armancha) – arman millatchilarining “Dashnoqsutyun” (ittifoq) partiyasi a’zolari.
C
Turkiston Muxtoriyati hukumati atigi 72 kun mavjud bo‘lgan
D
Eshelon – (fr. – zina, zinapoya) maxsus yuk, texnika, artilleriya, tank va qo‘shinlar ortilgan poyezd yoki avtokolonna
34
. “Xo’qand hozir o’liklar shahri” degan dahshatli ibora bilan tugaydigan maqola qaysi gazetada bosilgan?
A
“Ulug’ Turkiston”
B
“Birlik tug’i”
C
“Farg’ona sahifasi”
D
“El bayrog’i”
35
. Turkiston Muxtoriyatining bosh vazir o’rinbosari etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Solomon Gersfeld
B
Islom Sulton Shoahmedov
C
Abdurahmon O’razayev
D
Hidoyatbek Yurug’li Agayev
36
Turkiston Muxtoriyati hukumati necha kishidan iborat tarkibda tuzildi?
A
11
B
8
C
9
D
12
37
. Kim 18-fevraldan boshlab anialda muxtoriyat hukumatining rahbariga aylandi?
A
Shermuhammadbek
B
Katta Ergash
C
Perfilev
D
Kichik Ergash
38
. Hukumat a’zolari oeharchiiik changalida qolgan Turkiston aholisiga qayerdan g’alla keltirishda amaliy ishlarni boshlagan edi?
A
Ukrainadan
B
Kavkazdan
C
Moskvadan
D
Orenburgdan
39
Turkiston Muxtoriyatining IV muvaqqat hukumati a’zolari (8 kishi) imzolagan maxsus Murojaatnoma qachon e’lon qilindi?
A
1917-yil noyabr
B
1917-yil 1-dekabr
C
1917-yil 28-oktabr
D
1917-yil 27-oktabr
40
. Turkiston Muxtoriyati va Rus bolsheviklari o’rtasidagi shartnoma qachon qayerda imzolandi?
A
1917-yil 22-fevralda Toshkentdagi Rus-Osiyo banki binosida
B
1918-yil 22-fevralda Toshkentdagi Rus-Osiyo banki binosida
C
1918-yil 22-fevralda Qo’qondagi Rus-Osiyo banki binosida
D
1918-yil 22-martda Toshkentdagi Rus-Osiyo banki binosida
41
. “Ulug‘ Turkiston” gazetasi chuqur qayg‘u bilan xabar berganidek, “…. Xo‘qand (Qo‘qon) tarixining eng dahshatli kuni edi. Armanilar ayricha faoliyat ko‘rsatganlar”
A
22-fevral
B
20-fevral
C
21-fevral
D
18-fevral
42
. Nashr ishlarini yaxshilash uchun bosinaxonasi hukumat ixtiyoriga o’tkaziigan shaxs muxtoriyatda qaysi iavozimda ishiagan?
A
oziq-ovqat vaziri
B
moiiya vaziri
C
harbiy vazir
D
yer va suv boyliklari vaziri
43
Muxtoriyat hukumati vazirlarini mutaxasisligi bo’yieha to’g’ri joylashtiring. 1. Muhammadjon Tinishboyev 2. Somon Gersfeldlar 3. Hidoyatbek Yurg’uli Agayev 4. Obidjon Mahmudov a-huquqshunos b-agranom c-temiryo’l muhandisi d-tog’-kon sanoati mutaxassisi
A
l-c,2-a,3-d,4-b
B
l-a,2-c,3-d,4-b
C
l-b,2-a,3-d,4-c
D
l-c,2-a,3-b,4-d
44
. Turkiston Muxtoriyatining oziq-ovqat vaziri etib kim tayinlanganligini aniqlang?
A
Hidoyatbek Yurug’li Agayev
B
Abdurahmon O’razayev
C
Obidjon Mahmudov
D
Solomon Gersfeld
45
Turkiston Muxtoriyati hukumati tarkibi lavozimlarini rahbartari bilan to’g’ri joylashtiring. 1.Bosh vaziri hamda ichki ishlar vaziri; 2. Bosh vazir o’rinbosari; 3. tashqi ishlar vaziri; 4. harbiy vazir; 5.yer va suv boyliklari vaziri; 6. oziq-ovqat vaziri; 7. ichki ishlar vazirining o’rinbosari; 8. moliya vaziri; a) Islom Sulton Shoahmedov b) Abdurahmon O’rozayev c) Mustafo Cho’qaуev d) Ubaydulla Xo’jayev e) Hidoyatbek Yurg’uli Agayev f) Muhammadjon Tinishboyev g) Obidjon Mahmudov h) Solornon Gersfeld
A
1-a,2c,3b,4f.5h,6d,7d,8e
B
1-f,2a,3c,4d,5e,6g,7b,8h
C
1-a,2b,3c,4d,5e,6f,7g,8h
D
1-f,2a,3c,4e,5d,6g,7b,8h
46
. Toshkentda 60 000 kishi ishtirok etgan miting rahbarini aniqlang?
A
Fayzulla Xo’jayev
B
Munavvarqori
C
Fitrat
D
Behbudiy
47
. 1917-yil 27-noyabr tunini “Milliy lavlatulqadrimiz” deb atagan jadid marifatparvarini aniqlang?
A
Fitrat
B
Fayzulla Xo’jayev
C
Behbudiy
D
Munavvarqori
48
. 18-fevraldan boshlab amalda muxtoriyat hukumatining rahbariga aylangan shaxsni aniqlang?
A
Kichik Egash
B
Madaminbek
C
M. Cho’qay
D
Katta Ergash
49
. Quyidagi qaysi javobda xatolik mavjud?
A
Dastlabki jangda muxtoriyatning milliy qo‘shinidan tashqari qo‘qonlik tinch aholi vakillari ham qatnashdi. Asosan bolta, cho‘kich, tayoq ko‘targan xaloyiqning soni 10 000 kishiga yetdi
B
31-yanvar tushdan keyin jang harakatlari boshlandi
C
6-fevralda esa shaharda yong‘inlar bo‘ldi.
D
30-yanvar kechqurun Toshkentdan yuborilgan dastlabki harbiy otryadlar Skobelevdan Qo‘qonga to‘p va pulemyotlar bilan yetib keldi
50
Butunrossiya Ta’sis Majlisi chaqirilgunga qadar hokimiyat qanday tuzulmalarning qo’lida bo’lishi kerak, deb qaror qabul qildi?
A
Turkiston Muvaqqat Kengashi va Harbiylar Kengashi
B
XKS
C
Turkiston Muvaqqat Kengashi va Turkiston Xalq (Millat) Majlisi
D
XKK