Tarix
1
. Qachonga kelib mamlakatning iqtisodiy munosabatlarida keskin o’zgarishlar o’tqazish zarurligi ravshan bo’lib qoldi?
A
1921-yilning bahoriga
B
1918-yilning kuziga
C
1920-yilning kuziga
D
1922-yilning bahoriga
2
. Yangi iqtisodiy siyosat (NEP)ning asosi nimalardan iborat edi? 1) dehqonlarga bir qadar erkinlik berish 2) oziq-ovqat razvyortkasini joriy qilish 3) harbiy-kommunistik usullardan vos kechish 4) oziq-ovaqt ravyortkasini oziq-ovqat solig’i bilan almashtirish 5) Ishlab chiqaruvchiga bir qadar erkinlik berish 6) Bozor yo’qolib pul muomalasi natura bilan almashtirildi; 7) oziq-ovqat solig’ini oziq-ovqat ravyortkasi bilan almashtirishdan
A
3, 5, 6, 7
B
1, 2, 3, 5
C
3, 4, 5, 6
D
1, 3, 4, 5
3
. Turkiston ASSRda ocharchilikka qarshi kurash Markaziy komissiyasi kimning raisligida tuzilgan edi?
A
Yu. Aliyev
B
N. Xo’jayev
C
A. Muhitdinov
D
T. Risqulov
4
. Yer-suv islohotining 1-bosqichi nechanchi qachon boshlandi?
A
1918-yilda
B
1921-yilda
C
1920-yilda
D
1922-yilda
5
. 1 desyatina necha gektarga teng?
A
1,04
B
1,09
C
1,03
D
1,07
6
Turkiston Kommunistik partiyasi Makaziy Komitetiga kim rais etib saylandi?
A
I.Tobolin
B
T. Risqulov
C
Ye.Perfilev
D
N. Xo’jayev
7
. Turkiston ASSRda ocharchilikka qarshi kurash Markaziy komissiyasi qachon tuzildi?
A
1918-yil 25-iyunida
B
1919-yil 27-martida
C
1918-yil 22-noyabrida
D
1918-yil 20-noyabrida
8
. Yangi iqtisodiy siyosat (NEP)ning asosiy mohiyati nimadan iborat edi?
A
harbiy-kommunistik usullardan vos kechish
B
oziq-ovqat ravyortkasini oziq-ovqat solig’i bilan almashtirish
C
dehqonlarga bir qadar erkinlik berishdan
D
yer-suv islohotini o’tqazish
9
. Pud necha kg teng?
A
15,09 kg
B
16,38 kg
C
14,38 kg
D
17,38 kg
10
. T. Risqulov Turkistonni mustaqillik tomon olib boruvchi quyidagi qaysi takliflarni ilgari surgan edi? 1. Turkiy xalqlarning yagona kommunistik partiyasi-Turk partiyasini tuzish; 2. Sovet hokimyati bilan kelishish siyosatini qo’llash; 3. Turkiston Komissiyasini tugatish 4. Turkiston frontini tugatish; 5. Turkiston ASSR konstitutsiyasini qayta ko’rib chiqish; 6. Turkiston ASSR konstitutsiyasini bekor qilish; 7. Musulmonlarning alohida armiyasini tuzish; 8. Respublikada Qizil armiya faoliyatini ta’qiqlash; 9. Qizil armiyaning musulmon bo’lmagan barcha qismlarini Turkiston hududidan olib chiqib ketish
A
1, 3, 4, 6, 7, 8
B
1, 2, 3, 5, 6, 9
C
1, 3, 4, 5, 7, 9
D
1, 2, 5, 7, 8 , 9
11
. Islohotning 1-bosqichida yer tuzish jamg’armasiga necha desyatina yer qo’shildi?
A
1722626
B
1725875
C
1896645
D
1764963
12
. O’lka Musulmonlar buyurosi qachon tashkil qilindi?
A
1920-yil iyunida
B
1918-yil noyabrida
C
1919-yil mayida
D
1919-yil martida
13
. Nechanchi yillar davomida harbiy kommunizm siyosati yurilidi?
A
1918-1920-yillar
B
1917-1920-yillar
C
1919-1921-yillar
D
1918-1922-yillar
14
. O’lka Musulmonlar buyurosi raisi kim edi?
A
A. Avloniy
B
T. Risqulov
C
N. Xo’jayev
D
A. Muhitdinov
15
. Yer-suv islohotining 1-bosqichi dastlab qaysi hududlarda amalga oshirildi?
A
Samarqand, Farg’ona, Sirdaryo, Yettisuv
B
Yettisuv, Farg’ona, Xorazm, Samarqand
C
Toshkent, Andijon, Samarqand, Buxoro
D
Buxoro, Yettisuv, Sirdaryo, Farg’ona
16
Turkiston Kommunistik partiyasi Makaziy Kommiteti tarkibiga kirgan kommunistlarning yagona mahalliy vakili kim edi?
A
N. Xo’jayev
B
T. Risqulov
C
Yu. Aliyev
D
A. Muhitdinov
17
. O’lka Musulmonlar byurosi faoliyatida ishtirok etgan jadid marifatparvarlarini aniqlang?
A
Fitrat, Cho’lpon
B
M. Behudiy, Munavvarqori
C
Munavvarqori, A. Avloniy
D
A. Avloniy, Fitrat
18
. Quyidagilardan qaysilari Turkiston bolshevistik tashkilotlarining tashkiliy o’lka syezdida ko’rib chiqligan? 1. Turkiston Kommunistik partiyasi (TKP) tashkiliy jihatdan rasmiylashtirildi; 2. Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti tuzildi; 3. Turkiston Kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti saylandi; 4. Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti tuzildi;
A
1, 2
B
1, 3, 4
C
1, 3
D
2, 4
19
. Yer-suv islohoti nimalarga qaratilgan edi? 1) boy-quloq xo’jaliklarini tugatishga 2) Yer va suvdan foydalanishni davlat nazoratiga olishga; 3) ko’chmanchi aholini o’troq turmush tarziga o’tqazishga; 4) dehqonlar qaramligini bekor qilishga; 5) katta yer egalarini yo’qtishga va yerlarni qayta taqsimlashga;
A
1, 2, 5
B
1, 3, 5
C
2, 3, 4
D
1, 3, 4
20
. T. Risqulov qachon Turkiston Sovet Respublikasi nomini o’zgartirish taklifi bilan chiqqan edi?
A
1921-yil dekabrda
B
1919-yil martda
C
1920-yil noyabrda
D
1920-yil yanvarda
21
. Yer-suv islohoti necha bosqichda amalga oshirildi?
A
2
B
4
C
5
D
3
22
. Yangi iqtisodiy siyosatga o’tish Turkiston ASSR Sovetlarining nechanchi syezdi qarori bilan rasmiylashtirildi?
A
XI
B
IX
C
VI
D
X
23
. T. Risqulov Turkiston Sovet Respublikasi nomini o’zgartirib uni qanday nom bilan atashni taklif qilgan edi?
A
Turkiston Respubliklasi
B
Turkiston Islom Respublikasi
C
Turk Muxtoriyati
D
Turk Respublikasi
24
Turkiston Kommunistik partiyasi Makaziy Kommiteti tarkibi necha kishidan iborat edi?
A
7 kishidan
B
12 kishidan
C
10 kishidan
D
8 kishidan
25
. Dehqonlar o’zi yetishtirgan mahsulotning ortiqchasini davlatga topshirishi- bu …?
A
natural savdo
B
mehnat militarizatsiyasi
C
oziq-ovqat solig’i
D
oziq-ovqat razvyortkasi
26
. Turor Risqulov haqida bildirilgan fikrlarning to’g’risini aniqlang? 1. Turkiston ASSR MIK raisi. 2. TKP Makaziy Komiteti raisi. 3. Musolmonlar buyurosi raisi 4. TKP Makaziy Kommiteti tarkibiga kirgan kommunistlarning yagona mahalliy vakili
A
1, 3
B
1, 2
C
3, 4
D
2, 4
27
V.I. Leninning buyrug’i bilan O’rta Osiyoning favqulodda komissari qilib jo’natilgan shaxsi aniqlang?
A
M.Frunze
B
Ye.Perfilev
C
I.Tobolin
D
P.Kobozev
28
Sovxoz nima?
A
jamoa xo’jaliklari.
B
sanoat xo’jaliklari
C
davlat xo’jaliklari
D
fermer xo’jaliklari.
29
. “harbiy kommunizm” siyosati davrida kimlar tekinxo’rlar deb e’lon qilinib, fuqarolik huquqidan mahrum qilindi?
A
yirik puldorlar
B
istiqlolchilar
C
xususiy mulk egalari
D
qishloq oqsoqollari
30
. T.Risqulov qachon o’z vazifasidan ozod etilib, Moskvaga chaqirib olinadi?
A
1920-yilda
B
1921-yilda
C
1919-yilda
D
1923-yilda
31
. Turkistondagi ocharchilik qachon boshlangan edi?
A
1917-yilning bahorida
B
1917-yilning qishida
C
1917-yilning kuzida
D
1918-yilning kuzida
32
. Sovet hokimyati nima maqsadda O’rta Osiyoda yer-suv islohotini amalga oshirdi?
A
ocharchilikka barham berish uchun
B
xususiy mulkni tugatish maqsadida
C
iqtisodiyotni jonlantirish maqsadida
D
boshqaruvni ixchamlashtirish maqsadida
33
1918-yil 30-aprelda…? 1)Turkiston ishchi, soldat, krestyan, musulmon va dehqon deputatlarining V o’lka syezdi o’z ishini boshladi; 2) “Rossiya sovet federatsiyasining Turkiston Sovet Respublikasi haqidagi nizom”i qabul qilindi; 3) Ocharchilikka qarshi kurash markaziy komissiyasi tuzildi; 4) Turkiston Avtonom Sovet Sotsiallistik Respublikasi tuzliganligi e’lon qilindi; 5) Turkiston Kommunistik partiyasi (TKP) tashkiliy jihatdan rasmiylashtirildi;
A
1, 4
B
4, 5
C
2, 4
D
2, 3
34
. “harbiy kommunizm” mohiyatiga mos keluvchi jihatlarni aniqlang? 1. Butun sanoat ishlab chiqarishi davlat qo’lida jamlangan; 2. Dehqonlar o’zi yetishtirgan mahsulotlarni ortiqchasini davlatga topshirgan; 3. Barcha aholi majburiy mehnatga jalb qilingan; 4. Butun sanoat ishlab chiqarishi harbiylar qo’lida to’plangan; 5. Mehnatga yaroqli barcha aholi majburiy mehnatga jalb qilingan; 6. Bozor yo’qolib pul muomalasi natura bilan almashtirildi; 7. Oziq-ovqat va sanoat mahsulotlari taqsimlashni davlat o’z qo’liga olgan; 8. Oziq ovaqt razvyortkasi oziq-ovqat solig’i bilan almshatirildi;
A
1, 3, 6, 8
B
2, 3, 4, 6, 8
C
2, 3, 4, 5, 7
D
1, 2, 5, 6, 7
35
Turkiston ishchi, soldat, krestyan, musolmon va dehqon deputatlarining V o’lka syezdi qachon bo’lib o’tdi?
A
1918-yil 20-aprel-1-mayda
B
1918-yil 25-mart-5-mayda
C
1918-yil 30-aprel-5-mart
D
1918-yil 20-fevral-1-martda
36
Turkistonda ocharchilik boshlangan yili jahon tarixida qanday voqea yuz berdi?
A
Rossiyaning Volgabo‘yi, Ural, Sibir, Uzoq Sharq hududlarida sovet hokimiyati ag‘darib tashlandi.
B
Germaniya natsional-sotsialistik ishchi
C
Rossiyada bolsheviklar hokimyati o’rnatildi;
D
Lozanno tinchlik shartnomasi imzolandi;
37
. RKP (b) X syezdida…?
A
oziq-ovqat ravyortkasini oziq-ovqat solig’i bilan almashtirish to’g’risida qaror qabul qilindi
B
“harbiy kommunizm” siyosati joriy qilindi
C
oziq-ovqat solig’ini oziq-ovaqt ravyortkasi bilan almashtirish to’g’risida qaror qabul qilindi
D
mamlakatdagi harbiylar hokimyati bekor qilindi
38
. Sovet hokimyati Turkistondagi barcha fabrika-zavodlarni o’z egalari qo’lidan tortib olib, undan avvalo nima maqsadda foydalanidi?
A
mudofaaga mo’ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishda
B
barcha javoblar to’g’ri
C
ocharchilikka barham berishda
D
paxtani qayta ishlashda
39
. Bolsheviklar sovet hokimyatining dastlabki davrida yuritgan siyosati … deb nomlanadi.
A
“harbiy kommunizm”
B
“kollektivlashtirish”
C
“yangi iqtisodiy siyosat”
D
“yer-suv islohoti”
40
.Qaysi sanada Turkiston bolshevistik tashkilotlarining tashkiliy o’lka syezdi bo’lib o’tadi?
A
1918-yil 9-17-iyulda
B
1918-yil 15-23-mayda
C
1918-yil 17-25-iyunda
D
1918-yil 11-19-iyulda
41
. Arxiv hujjatlarining dalolat berishicha, 1917-1923-yillarda ocharchilik natijasida Farg’ona vodiysi (a) va Samarqand viloyatida necha kishi o’lib ketadi? 1) 2 mln. 2) 200 ming. 3) 1 mln. 4) 100 ming 5) 250 ming.
A
a-3, b-4;
B
a-5, b-2;
C
a-1, b-5;
D
a-3, b-2;
42
. Qaysi yilga kelib Turkiston o’lkasidan Markazga tashib ketilayotgan non mahsulotlari va boshqa oziq ovqat mahsulotlari bir necha marotaba ko’paygan?
A
1920-yilda
B
1917-yilda
C
1921-yilda
D
1923-yilda
43
Turkiston ishchi, soldat, krestyan, musolmon va dehqon deputatlarining V o’lka syezdida quyidagi qaysi masalalar ko’rib chiqiladi? 1. “Rossiya sovet federatsiyasining Turkiston Sovet Respublikasi haqidagi nizom”i qabul qilindi; 2. Turkiston Kommunistik partiyasi (TKP) tashkiliy jihatdan rasmiylashtirildi; 3. Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti tuzildi; 4. O’lka Musulmonlar buyurosi tashkil qilindi; 5. Turkiston ASSR Xalq komissarlari sovetining yangi tarkibi tasdiqlandi; 6. Turkiston Avtonom Sovet Sotsiallistik Respublikasi tuzliganligi e’lon qilindi;
A
1, 3, 5, 6
B
2, 3, 4, 6
C
1, 2, 4, 5
D
1, 2, 3, 4
44
. Turkiston ASSRda Yangi iqtisodiy siyosatga o’tishni siyosiy jihatdan asoslab bergan TKP ning VI syezdi qachon bo’lib o’tgan?
A
1920-yil yanvar oyida
B
1921-yil mart oyida
C
1922-yil may oyida
D
1921-yil avgust oyida
45
. RKP (b) X syezdi qachon bo’lib o’tdi?
A
1921-yil mart oyida
B
1922-yil may oyida
C
1920-yil dekabr oyida
D
1919-yil oktabr oyida
46
. Yer-suv islohotining 1-bosqichida jamg’armasiga qo’shilgan yerdan necha desyatinasi mahalliy aholiga ekin ekish va yaylovlar uchun berildi?
A
1725875
B
600000
C
500000
D
60000
47
. Yer-suv islohotining 1-bosqichi nechanchi yillarni o’z ichiga oladi?
A
1921-1922-yillar
B
1920-1921-yillar
C
1922-1923-yillar
D
1918-1920-yillar
48
. Turkiston fronti qo’mondoni kim edi?
A
M.Frunze
B
Ye.Perfilev
C
P.Kobozev
D
I.Tobolin
49
. mehnat militarizatsiyasi nima?
A
mahnatga yaroqli aholi o’rtasida mehnat taqsimoti
B
mahnatga yaroqli aholi manfaatlarini himoya qilish
C
mahnatga yaroqli aholini majburiy mehnatga jalb qilish
D
mehnatkashlar mafaatini himoya qilish
50
. 1921-1922-yillarda Turkistondan Rossiyaga qancha miqdorda g’alla jo’natilgan?
A
5,7 mln pud
B
5,4 mln pud
C
3,6 mln pud
D
4,4 mln pud