Tarix
1
Qoraqalpog‘iston ASSR qachondan O‘zSSR tarkibiga kirgan?
A
1935-yildan
B
1929-yildan
C
1936-yildan
D
1931-yildan
2
. 1924-yilda tashkil etilgan O`zbeklar Byurosiga nomzod sifatida kiritilgan shaxsni aniqlang.
A
Kalugin
B
Inoyatov
C
Muxtorjon Saidjonov
D
F.Asfandiyorov
3
. RKP MK O‘rta Osiyo byurosi tashkil etgan Hududiy komissiyada, uning milliy kichik komissiyalarida janjalli masalalarni hal qilish uchun tuzilgan maxsus komissiyalar ham faoliyat ko‘rsatgan. Hududiy komissiya tarkibiga kirgan shaxslarni aniqlang. 1) F. Xo‘jayev 2) A.Rahimboyev 3) S.Xo‘janov 4)Q. Otaboyev 4) R. Islomov 5) N. Aytoqov 6) Y. Abdurahmonov 7) I. Aydarbekov 8) I. Vareykis 9) D.Manjara 10) I. Mejlauk 11) X. Saxat-Muratov
A
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
B
4,4,5,6,7,8,10,11
C
1,2,3,4,5,6
D
2,3,4,5,6,9,11
4
. RKP MK O‘rta Osiyo byurosi yangi tashkil etiladigan milliy respublikalar va oblastlarning muvaqqat byurosini tashkil etdi?
A
1924-yil 15-iyul
B
1925-yil 5-dekabr
C
1923-yil 3-iyun
D
1924-yil 12-iyun
5
O‘zbekiston SSR Muvaqqat inqilobiy komiteti (Markaziy revkom) tashkil topgan sanani aniqlang.
A
1924-yil 16-sentyabr
B
1923-yil 3-iyun
C
1924-yil 20-sentyabr
D
1924-yil 31-oktyabr
6
. Milliy-hududiy chegaralanish davrida Qoraqirg‘iz (Qirg‘iziston) muxtor viloyati quyidagi qaysi davlat tarkibida tuzilgan?
A
Qozog`iston ASSR tarkibida
B
O‘zSSR tarkibida
C
RSFSR tarkibida
D
Qirg`iziston ASSR tarkibida
7
. Butunittifoq (SSSR) Markaziy Ijroiya Qo‘mitasining III sessiyasida O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanishning o‘tkazilishi to‘g‘risida nutq so‘zlagan shaxsni aniqlang.
A
F.Asfandiyorov
B
M.Saidjonov
C
D. Kalugin
D
F.Xo`jayev
8
. Qachon Xorazm Kompartiyasining yangi rahbarlari respublikaning chegaralanishiga kiritilishiga o‘z roziligini bildirdi?
A
1926-yil 4-mart
B
1924-yil26-iyul
C
1923-yil 3-iyun
D
1925-yil 5-dekabr
9
. Qachon Xorazm rahbarlari RKP MKga “Xorazmda milliy masalani hal qilish to‘g‘risida maktub” yuborib, unga Xorazmni chegaralanishga qo‘shmaslikni iltimos qildilar?
A
1923-yil 3-iyun
B
1926-yil 4-mart
C
1925-yil 5-dekabr
D
1924-yil 8-may
10
Milliy-hududiy chegaralanish davrida Qozog‘iston ASSR quyidagi qaysi davlat tarkibida tuzilgan?
A
Qirg`iziston ASSR tarkibida
B
RSFSR tarkibida
C
ZFSR ASSR tarkibida
D
O‘zSSR tarkibida
11
. 1924-yilda tashkil etilgan O`zbeklar Byurosi tarkibiga kimlar a`zolar sifatida kiritilgan edi? 1) Fayzulla Xo‘jayev 2) Rustam Islomov 3) Akmal Ikromov 3) Qori Yo‘ldosh Po‘latov 4) Muxtorjon Saidjonov 5) Kalugin 6) Inoyatov
A
1,2,3,4,5
B
1,2,3,5
C
3,4,5,6
D
1,4,5,6
12
. 1924-yili 20-sentyabr kuniButunbuxoro xalq vakillarining V qurultoyida “O‘rta Osiyoning milliy davlat chegaralanishi to‘g‘risida” ma’ruza qilgan shaxsni aniqlang.
A
D.Kalugin
B
F.Asfandiyorov
C
M.Saidjonov
D
F.Xo`jayev
13
. Butunbuxoro xalq vakillarining V qurultoyida O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanishni o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilingan sanani aniqlang.
A
1924-yil 20-sentyabr
B
1924-yil 16-sentyabr
C
1925-yil 5-dekabr
D
1923-yil 3-iyun
14
. Turkiston ASSR MIKning favqulodda sessiyasida O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanishni o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilingan sanani aniqlang.
A
1923-yil 3-iyun
B
1925-yil 5-dekabr
C
1924-yil 16-sentyabr
D
1924-yil 12-iyun
15
Qachon Turkiston ASSR, Buxoro SSR va Xorazm SSR MIKlari maxsus qo‘shma qaror qabul qildilar va shu qarorga binoan o‘z vakolatlarini O‘zbekiston SSR Sovetlarining ta’sis qurultoyiga qadar ish ko‘ruvchi O‘zbekiston SSR Muvaqqat inqilobiy komitetiga topshirdilar?
A
1924-yil 31-oktyabr
B
1924-yil 18-noyabr
C
1924-yil 20-sentyabr
D
1923-yil 3-iyun
16
. O‘rta Osiyo hududidagi Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm respublikalari o‘rnida nechta milliy davlat birlashmalari tashkil etildi?
A
5 ta
B
6 ta
C
3 ta
D
7 ta
17
. 1924-yil o`z vazifasidan olib tashlangan Xorazm Kompartiyasi Markaziy Komiteti mas’ul kotibini aniqlang?
A
Q. Odinayev
B
S.Xo`janov
C
M.Asfandiyorov
D
F. Xo`jayev
18
Milliy-hududiy chegaralanish davrida Qoraqalpoq muxtor viloyati(Keyinchalik Qoraqalpog‘iston ASSR muxtor viloyati) quyidagi qaysi davlat tarkibida tuzilgan?
A
O‘zSSR tarkibidaO‘zSSR tarkibida
B
RSFSR tarkibida
C
Qozog`iston ASSR tarkibida
D
Qirg`iziston ASSR tarkibida
19
. 1924-yilgi MIKning milliy-hududiy chegaralanishi to‘g‘risidagi qarorida Tojikiston ASSR quyidagi qaysi hududning tarkibida tuzilishi kerak edi?
A
Qozog`iston SSR tarkibida
B
Qirg`iziston ASSR tarkibida
C
RSFSR tarkibida
D
O‘zSSR tarkibida
20
. Qachon Butunittifoq (SSSR) Markaziy Ijroiya Qo‘mitasining III sessiyasida Turkiston ASSR MIK favqu lodda sessi yasi, Butunbuxoro va Butunxorazm xalq vakillarining V qurultoylari qarorlari asosida O‘rta Osiyoda milliy respub likalar tuzish to‘g‘risida maxsus qaror qabul qilindi?
A
1923-yil 3-iyun
B
1924-yil 16-sentyabr
C
1924-yil 27-oktyabr
D
1924-yil 20-sentyabr
21
. Qirg‘iziston ASSR (aslida Qozog‘iston ASSR) tuzilgan sanani aniqlang.
A
1919-yil
B
1920-yil
C
1922-yil
D
1921-yil
22
. Butunxorazm xalq vakillarining V qurultoyida ham qabul qilindi O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanishni o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilingan sanani aniqlang.
A
1923-yil 3-iyun
B
1924-yil 16-sentyabr
C
1924-yil 20-sentyabr
D
1924-yil 29-oktyabr
23
. Qachon Farg‘ona vodiysi vakillari RSFSR tarkibida Farg‘ona muxtor viloyatini tashkil etish to‘g‘risidagi taklif bilan chiqqan edilar?
A
1924-yil
B
1921-yil
C
1922-yil
D
1923-yil
24
. Turkiston yagona va butun, uning yaxlitligini buzish maqsadga muvofiq emas, deb ta’kidlagan shaxni aniqlang.
A
Q. Odinayev
B
S.Xo‘janov
C
S.Asfandiyorov
D
N.Paskutskiy
25
. Qachon RSFSR (Butunrossiya) Markaziy Ijroiya Komitetining II sessiyasida Turkiston ASSR MIKning milliy-hududiy chegaralanishi to‘g‘risidagi qarori ayrim tuzatishlar bilan qabul qilindi?
A
1923-yil 3-iyun
B
1924-yil 14-oktyabr
C
1924-yil 16-sentyabr
D
1924-yil 20-sentyabr
26
I.V.Stalinning taklifi bilan RKP MK Siyosiy byurosining “O‘rta Osiyo respublikalarini milliy-hududiy chegaralash to‘g‘risida” maxsus qarori qabul qilingan sanani aniqlang?
A
1924-yil 12-iyun
B
1925-yil 5-dekabr
C
1923-yil 3-iyun
D
1926-yil 4-mart
27
. Xorazm Kompartiyasi Markaziy Komiteti mas’ul kotibi Qalandar Odinayev qachon vazifasidan olib tashlandi?
A
1924-yil
B
1923-yil
C
1922-yil
D
1921-yil