Tarix
1
. Dunyoda qaysi davlat boshchiligida g’arb davlatlarining hukmronlgi o’rnatildi?
A
to’g’ri javob yo’q
B
Angliya
C
AQSH
D
O’zbekiston
2
. Suveren davlatlar o’rtasida tovarlar, xizmatlar, moliya , invetsiya, ishchi kuchi erkin harakatlanigan iqtisodiyiqtisodiy kenglikni tashkil qilish maqsadida birlashish jarayoni nima deyiladi?
A
integratsiya
B
inertsiya
C
kapital
D
investitsiya
3
. O’z rolini oshrishga intilib, boshlagan yadroviy dasturi jahon jamoatchiligini qattiq tashvishga solgan davlat qaysi?
A
Pokiston
B
Xitoy
C
Hindiston
D
Eron
4
Harbiy-siyosiy blokar o’rtasidagi qarshilik qachon barham topdi?
A
hali nihoyasiga yetmagan
B
XXI asr boshlarida
C
1990
D
1970
5
. Dunyoda yetakchi 2 yadroviy davlat?
A
Xitoy va Hindiston
B
AQSH va Angliya
C
AQSH va Rossiya
D
Rossiya va Belgiya
6
YI ning to’liq ma’nosi
A
yevropa ittofoqi
B
yengilganlar ittifoqi
C
yevreosiya ittifoqi
D
barchasi
7
. Mafkuraviy rejum shakli bo’lib totalitar jamiyatda ahoini keng miqyosda ommaviy ravishda mafkuraviy qayta tarbiyalash vositasidir
A
sosialistik mafkura
B
to’g’ri javob yo’q
C
totalitar mafkura
D
terar mafkura
8
. “Sovuq urush” da va u bilan bog’liq qurollanish poygasida bevosita ishtirok etmayotgan davlatlarga nisbatan qo’llaniladigan atama qaysi?
A
4-dunyo
B
1-dunyo
C
2-dunyo
D
3-dunyo
9
. Jahonda paydo bo’lgan yangi qudratli davlatlarning ta’siri oshishida ularning qanday imkoniyatlarini o’sishi asosiy omili bo’ldi?
A
siyosiy
B
harbiy
C
iqtisodiy
D
ta’lim
10
Jahon tarixining qachondan boshlangann davrida dunyoning ijtimoiy –siyosiy va iqtisodiy tizimida katta o’zgarishlar yuz berdi?
A
1991
B
1945
C
1999
D
2018
11
.Sotsializm avval qaysi hududlarda barbod bo’ldi?
A
markaziy va sharqiy yevropa
B
markaziy va sharqiy osiyo
C
yerosiyoda
D
janubiy va shimoliy amerika
12
. Jahonda bir-biridan ustun bo’lmagan bir necha siyosiy, iqtisodiy, harbiy va madaniy markazlarning mavjudlik holati nima deyilad?
A
bir qutblilik
B
ko’p qutblilik
C
ko’p qit’alik dunyo
D
2 qutblilik
13
.3-dunyo atamasi qaysi davrga xos
A
XX asrning 2-yarmiga
B
XXI asrga
C
XIX asrga
D
XV asrga
14
. Ijtimoiy tizimni jadal rivojlatirishmaqsadida uni to’liq yoki qisman yangilash nima deb ataladi?
A
demolizatsiya
B
modernizatsiya
C
sivilizatsiya
D
globallashuv
15
.Qaysi tizimning o’zgarishi bir qator davlatlar siyosiy rivojlanishida keskin burlishiga olib keldi?
A
3 qita’li dunyo
B
ikki qutbli dunyo
C
bir qutbli dunyo
D
5 materikli dunyo
16
Bu davrda qaysi davlatning tarqalib ketishi qudratli davlatlar o’rtasida shakllangan muvozanatga katta ta’sir ko’rsatdi?
A
BAA
B
AQSH
C
germaniya
D
SSSR
17
.AQSH tarafdorlari va stsialistik lagerga kirmagan davlatlar nima deyiladi?
A
federativ davlatlar
B
ko’hna dunyo
C
gegemon davlatlar
D
3-dunyo
18
. yer yuzi aholisining qancha qismi G-20 da yashaydi?
A
2/3
B
½
C
1/3
D
3/3
19
. Jahon YIMning necha foizi G-20 hisasiga to’gri keladi?
A
70%
B
60%
C
80%
D
50%
20
. Ayni paytda vujudga kelgan mafkuraviy bo’shliqqa qanday g’oyalar kirib kelsa boshlaydi? 1)millatchilik 2) kapitalizm 3) diniy mutaassiblik 4)mehnatsevarlik 5) taajavuzkorlik
A
1,2,3
B
1,3,5
C
1,2,5
D
2,4
21
. AQSH va Rossiya o’rtasida vujudga kelgan hamkorlik qanchagacha davom etdi?
A
2014
B
2012
C
2015
D
2013
22
.Qaysi davlatlarining jadal rivojlanishi ularning “3-dunyo” mamlakatlari qatoridan iqtisodiy rivojlagan davlatlarning kuchli o’nligiga va jahon siyostaining yetakchilari qatoriga chiqib olgan?
A
AQSH va Braziliya
B
Xitoy va Braziliya
C
Xitoy va Koreya
D
Eron va Pokiston
23
BMT ning to’liq ma’nosi?
A
bilim va mehnat tashkiloti
B
birlashgan millatlar tashkiloti
C
biznes mamlakatlari
D
beminnat yordam tashkiloti
24
. Qaysi davrda xalqaro munosabatlar tizimida tub burulish yuz berdi?
A
2000 yillar
B
1970-yillar oxir
C
1980-yilllar boshi
D
1990-yillar oxiri
25
Jahon tarixi eng yangi davrining nechanchi bosqichi qaysi davrlarnig o’z ichiga oladi?
A
1991-dan hozirgacha
B
1918-1919
C
1939-1991
D
1919-1939
26
. Fan va texnika taraqqiyotida yangi sifat bosqichiga o’tish nima deyiladi?
A
globallashuv
B
rivojlanish
C
ilmiy-texnika inqilob
D
katta sakrash
27
. Ayni paytda siyosiy bloklar o’rtasidagi qarshiliklar tugab qanday xavf kuchaygan?
A
mintaqaviy mojarolar va kichik urushlar
B
3-jahon urushi
C
bomba portlashi
D
kasalliklar xavfi
28
.O’zbekiston respublikasi prezisdetni SH.Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabrda BMTning 72-sessiyada so’zlagan nutqidsa nimalarni taklif etdi? 1) markaziy osiyoni tinch va gullb yashnayotgan hududga aylantirish 2)orol muammosini hal qilishda umumjahon ishtiroki 3) afg’onistonda tinchlik o’rnatish 4)suriya masalasi 5) dunyoviy tinchlik o’rnatish
A
1,2,3
B
4,5
C
1,5
D
1,2,5
29
. Qaysi davlatlarning birlashuvi va g’arb davlatlaridagi integratsiyalashuv jarayonlari XX asr oxiri- XXI asr boshlaridagi xalqar munosabatlarining muhim omiliga aylandi?
A
Germaniya
B
SSSR
C
JAR
D
AQSH
30
. O’zining yetkchilik rolini jahon hamjamiyatining xohis-irodasini sifotida taqdim etgan davlat qaysi?
A
Rossiya
B
AQSh
C
Fransiya
D
Angliya
31
.2014-yilda qaysi davlatda boshlangan siyosiy inqiroz Rossiya va g;arb davlatlari o’rtasidagi jiddiy qarshilikninh yangi bosqichiga olib keldi?
A
Belgiya
B
Gollandiya
C
Ukraina
D
AQSH
32
Kompyuter-axborot inqilob ta’siri ostida rivojlanga mamlakatlar siviliziyatsining qanday bosqichga o’tishi boshlandi?
A
idustrial
B
kapitalizm
C
postindustrial
D
feodalizm
33
. AQShning jahonda mutlaq gegmonlgini namoyish etgan voqeyalari qaysi? 1) Iroq va sobiq Yugaslaviyada harbiy kuchlarning qo’llanishi 2) yadro portlashlari 3) shimoliy atlantika ittifoqi 4) boshqa mintaqalarida ham kuchda keng foydalanish 5)tinchlik o’rnatishdagi faollik
A
1,5
B
1,4,5
C
1,3,4
D
1,3,6
34
. Jahon hamjamiyati oldida hal qilinishi lozim bo’lgan bir qator muammolar qaysi davlatlar bilan bog’liq? 1) yaqin sharq 2) Rossiya 3)shimoliy Koreya 4)Belgiya 5)Ukraina 6)afrika
A
1,2,3,4,5,6
B
1,2,4
C
1,3,5,6
D
1,5
35
.Qaysi tashilotning tinchlisevarlik harakatlari har doim ham samarali bo’lmadi?
A
NATO
B
YUNESCO
C
BMT
D
YI
36
NATO qanday tashkilot?
A
shimoliy atlantika harbiy bloki
B
antanta harbiy bloki
C
tinch okeani karbiy bloki
D
janubiy afrika harbiy bloki
37
.1990-yillar oxirida qaysi hududlarning bir qator mamlakatlari qonli urushlar, davlat to’ntarishlari, oartizanlik harakatlari maydoniga aylandi?
A
tropik va janubiy afrika
B
tropik va shimoliy afrika
C
tropik va sharqiy afrika
D
tropik va shimoliy afrika
38
1991-yilda boshlanga davrda jamiyat hayoting barcha jabhalarida kuchli ta’sir ko’rstagan omil ilmiy texnik inqilobning qanday bosqichi bo’ldi?
A
barchasi
B
kompyuter-axborot inqilobi
C
zamonaviylashtirish inqilobi
D
burjua inqilobi
39
. 2008-2009-yillardagi jahon moliyaviy inqirozi … ga jiddiy ta’sir ko’rsatdi?
A
NATO va AQSH
B
YI va AQSH
C
BMT vaAQSH
D
Xitoy va AQSH
40
.Qaysi davlatlarning yador quroliga ega bo’lishi bu davlatlarning xalqaro munosabatlarda mustaqillgini oshirdi?
A
Hindiston, Pokiston, shimoli Koreya
B
Hindiston, Pokiston, janubiy Koreya
C
Hindiston, Eron, shimoli Koreya
D
Hindiston, Eron,janubiy Koreya
41
. Jahonning 20 ta iqtisodiy eng yirik mamlakatlari vakillarini birlashtirgan klub qanday nomlanadi?
A
B-20
B
G-20
C
D-20
D
H-20
42
. Sobiq SSSR va Yugaslaviya hududlaridagi muammolardan tashqari qayerdagi holat ham tangligicha qoldi?
A
uzoq sharq
B
sharqiy osiyo
C
yaqin sharq
D
o’rta sharq
43
. Jahon mamlakatlaring iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diniy jihatdan birlashishi yoki Yaqinlashish jarayoni nima deb ataladi?
A
to’g’ri javob yo’q
B
sivilizatsiya
C
globallashuv
D
rivojlanish