Tarix
1
. Bobil minorasi rasmi kim tomonidan yaratilgan?
A
L.D.Vinche
B
P. Breygel
C
G. Bexaym
D
D. Torres
2
. Qaysi qonun nomigagina podshoning qarori bo‘lmasdan, xudolar xohish-irodasi sifatida talqin etilgan, shuning uchun ham so‘zsiz, og‘ishmasdan bajarish talab qilinardi?
A
Drakont qonunlar
B
Perikl qonunlari
C
Solon qonunlari
D
Xammurapi qonunlari
3
. Olam yaratilishi haqidagi eng qadimgi asotirlardan biri qayerda yaratilgan edi?
A
Italiya
B
Misr
C
Yunoniston
D
Mesopotamiya
4
. Shumerliklarda Oy yili necha kundan iborat bo‘lgan?
A
355 kun
B
354 kun
C
353 kun
D
352 kun
5
Xammurapi qonunlarida shifokor amalga oshirgan jarrohlik muolajasi natijasida bemor bevaqt vafot etsa, shifokor qanday jazolangan?
A
Ko‘zlari jarohatlangan
B
Qo‘llari kesilgan
C
Olovga otilgan
D
Qatl etilgan
6
. Xammurapi qonunlarida binokor qurgan uy to‘satdan qulab, biror kishini bosib qolsa, arxitektor qanday jazo olgan?
A
Qo‘llari kesilgan
B
Olovga otilgan
C
Qatl etilgan
D
Ko‘zlari jarohatlangan
7
. Qaysi hukmdor Misrni yangi Bobil podsholigiga qo‘shib oladi?
A
Salmanasar
B
Navuxodonosor II
C
Oshshurbanapal
D
Xammurapi
8
. Bobil minorasi rasmi qachon chizilgan?
A
1523-yil
B
1578-yil
C
1595-yil
D
1563-yil
9
. Qayer Frot va Dajla daryolari o‘zanlari deyarli bir-biriga qo‘shilib ketadigan bir makonda joylashgandi?
A
Bobil
B
Troya
C
Elam
D
Akkad
10
. Xammurapi qonunlarida yong‘in mahalida o‘g‘irlik ustida qo‘lga tushgan kimsa qanday jazolangan?
A
Qatl etilgan
B
Olovga otilgan
C
Qo‘llari kesilgan
D
Ko‘zlari jarohatlangan
11
Navuxodonosor II hukmronlik qilgan davrda Bobil shahrining qancha darvozasi bo‘lgan?
A
8 ta
B
4 ta
C
12 ta
D
16 ta
12
. Shumer mixxati dastavval qanday so‘zlarni anglatgan rasmlardan iborat edi?
A
Yer va Osmon
B
Oy va Quyosh
C
Oy va Yulduzlar
D
Suv va Quyosh
13
. Forslar qachon Bobilni bosib oldilar
A
Mil. avv. 540-yil
B
Mil. avv. 537-yil
C
Mil. avv. 539-yil
D
Mil. avv. 538-yil
14
. Bobilda qaysi darvoza afsonaviy hayvonlar tasviri bilan bezalgan?
A
Ishtar
B
Ea
C
Shamash
D
Sina
15
. Qaysi shaharning bosh ko‘chasi iloha Ishtar darvozasi bilan tugallangan?
A
Akkad
B
Bobil
C
Elam
D
Troya
16
Xammurapi vafotidan keyin kimlarning bosqini Bobil zavolga yuz tutishiga zamin hozirladi?
A
Amoriylar
B
Elamiylar
C
Kassitlar
D
Xurritlar
17
Kim turar joy binolari va mudofaa devorlari qurilishida pishgan g‘isht ishlatish to‘g‘risida farmon beradi?
A
Navuxodonosor II
B
Oshshurbanapal
C
Xammurapi
D
Salmanasar
18
Qaysi sohadagi bilimlar shumerliklar va Bobilliklarni kemalarda dengiz bo‘ylab suzishlarida qo‘l keladi?
A
Matematika
B
Geografiya
C
Astronomiya
D
Kemasozlik
19
Bobilda o‘quvchilar loy taxtachalarga nimadan yasalgan tayoqchalar bilan yozishgan?
A
Metal
B
Yog‘och
C
Suyak
D
B, C
20
. Kimning hukmronligi davrida Bobil eng qudratli davlatga aylanadi?
A
Oshshurbanapal
B
Xammurapi
C
Navuxodonosor II
D
Salmanasar
21
. Qaysi hukmdor Iyerusalim (Quddus) ni vayron qilib tashlaydi?
A
Xammurapi
B
Oshshurbanapal
C
Navuxodonosor II
D
Salmanasar
22
. Xammurapi qanday nom qoldirgan?
A
Qonunlar tuzgan hukmdor
B
Birinchi bo‘lib Quddusni vayron qilgan hukmdor
C
Ibodatxona qurdirgan hukmdor
D
Ko‘plab hudularni zabt etgan hukmdor
23
Quyidagi voqealardan qaysi biri Qadimgi Mesopotamiya tarixiga oid emas?
A
Sanoq tizimini yaratishi
B
Shaxmat yaratilishi
C
Mixxat yozuvining ixtiro qilinishi
D
Quyosh va oy taqvimini yaratishi
24
. Mil. avv. II ming yillikda qaysi podsholik Mesopotamiya janubidagi eng yirik qudratli davlatga aylandi?
A
Troya
B
Elam
C
Bobil
D
Akkad
25
. Shumerliklarda Quyosh yili necha kundan iborat bo‘lgan?
A
366 kun
B
367 kun
C
365 kun
D
368 kun
26
. Kim mil. avv XVIII asrda butun Mesopotamiyani yagona podsholik atrofida birlashtiradi?
A
Salmanasar
B
Oshshurbanapal
C
Navuxodonosor II
D
Xammurapi
27
. Kimning hukmronligi davrida Yangi Bobil o‘z ravnaqi cho‘qqisiga erishadi?
A
Navuxodonosor II
B
Oshshurbanapal
C
Salmanasar
D
Xammurapi
28
Qaysi so‘z "Xudolar darvozasi" degan ma'noni bildiradi?
A
"Akkad"
B
"Bobil"
C
"Troya"
D
"Elam"
29
. Xammurapi qonunlari nimani to‘xtatishda ahamiyatli bo‘ldi?
A
Firibgarlik
B
Yolg‘onchilik
C
Odam o‘ldirish
D
Talon-taroj va o‘g‘irlik
30
. Qachon Yangi Bobil podsholigi vujudga keldi?
A
Mil. avv. VII asr
B
Mil. avv. VI asr
C
Mil. avv. V asr
D
Mil. avv. VIII asr
31
. Mesopotamiyaning qayerlarida zodagonlar va badavlat odamlar oilalari farzandlari ta'lim oluvchi maktablar tashkil qilingan edi?
A
Savdogarlar maktablari va zikkuratlarda
B
Hunarmandlar sexlari va madrasalarda
C
Hukmdorlar saroylari va ibodatxonalarda
D
Ajnabiylar palestrlari va gimnaziyalarda