Tarix
1
. Eron hududida qadim zamonlarda qaysi qabilalar yashab kelgan?
A
Parfiyaliklar va saklar
B
Kassiylar va elamiylar
C
Shumerlar va akkadlar
D
Midiyaliklar va forslar
2
. Qadimgi forslar yozuvi qanday bo’lgan?
A
rasm-belgili shaklda
B
mixxatsimon belgilar shaklida
C
turli chizmalar shaklida
D
alifbo ko’rinishini eslatuvchi belgilar shaklida
3
. Elamda jahondagi eng qadimiy ...
A
Yozuv vujudga kelgan
B
Tanga zarb etilgan
C
Din vujudga kelgan
D
Zeb-ziynat buyumlari yaratilgan
4
. Quyidagi qaysi hududni Kir II zabt etmagan?
A
Bobil
B
Armaniston
C
Frakiya
D
Lidiya
5
. Kimning hukmronligi davrida Midiya qudratli davlatga aylandi?
A
Menua
B
Astiag
C
Sardur
D
Kiaksar
6
. Quyidagi voqealar qaysi fors shohi hukmronligi davrida yuz berganligini aniqlang. 1. Kichik Osiyodagi yunon shahar-davlatlarining bosib olinishi; 2. Falastin egallanishi 3. Misrning bosib olinishi; a) Doro I b) Kambiz c) Kir II.
A
1-a, 2-b, 3-c
B
1-c, 2-a, 3-b
C
1-a, 2-c, 3-b
D
1-b, 2-c, 3-a
7
Hozirgi qaysi davlat hududida Fors podsholigi vujudga keldi?
A
Turkiya
B
Suriya
C
Misr
D
Eron
8
Ahamoniylar sulolasiga mansub shohlar asos solgan Fors podsholigi qachon vujudga keldi?
A
Mil. avv. V asr
B
Mil. avv. VI asr
C
Mil. avv. VII asr
D
Mil. avv. VIII asr
9
Kim Misrni zabt etishi bilan Eron davlati hududini nihoyatda kengaytirdi?
A
Kserks
B
Kir II
C
Kambiz II
D
Doro
10
Qachon Ahamoniylar sulolasidan bo'lgan podsho barcha forslarni birlashtirdi?
A
Mil. avv. 560-yil
B
Mil. avv. 558-yil
C
Mil. avv. 557-yil
D
Mil. avv. 559-yil
11
. Quyidagi tarixiy voqealarning qaysi biri fors shohi Doro I faoliyati bilan bog’liq? 1. Misrning zabt etilishi; 2. Bobilning zabt etilishi; 3. mamlakatning satraplikka bo’linishi; 4. Midiyaning qo’shib olinishi; 5. “darik” deb nomlangan oltin tangalarning muomalaga kiritilishi: 6. Persepoldan O’rtayer dengiziga qadar “Shoh yo’li” deb nomlangan savdo yo’lining qurilishi.
A
3, 5, 6
B
2, 3, 5
C
3, 4, 5
D
1, 5, 6
12
. Vaqtlar o’tib Eron hududiga kimlar ko'chib o'rnashadi?
A
Kassiylar va elamiylar
B
Shumerlar va akkadlar
C
Midiyaliklar va forslar
D
Parfiyaliklar va saklar
13
. Ahamoniylardan kimlarning yuz ustunli zali bo'lgan saroyning qoldiqlari saqlanib qolingan? 1. Kir II 2. Kserks 3. Kambiz 4. Doro I
A
3, 4
B
2, 4
C
1, 2
D
1, 3
14
. Fors davlatini kim bosib oldi?
A
Salavka
B
Konstantin
C
Aleksandr
D
Gannibal
15
. Qachon Elam davlati vujudga keldi?
A
Mil. avv. 4 ming yillikda
B
Mil. avv. 2 ming yillikda
C
Mil. avv. 1 ming yillikda
D
Mil. avv. 3 ming yillikda
16
Qaysi podsholikni bo'ysundirgandan so'ng Kir II ulkan lashkar tuzdi va bosqinchilik yurishlarini davom ettirdi?
A
Yahudiya
B
Ossuriya
C
Midiya
D
Parfiya
17
Elam podsholigining poytaxti qaysi shahar bo'lgan?
A
Tushpa
B
Xattusa
C
Suza
D
Nineviya
18
Qachon Midiya Bobil bilan ittifoq bo'lib Ossuriyani bosib oldi?
A
Mil. avv. 605-yil
B
Mil. Avv. 608-yil
C
Mil. avv. 606-yil
D
Mil. avv. 607-yil
19
. Doro I hukumronligi davrida qayerdan qayerga qadar yastangan ulkan davlat barpo etildi?
A
Kaspiy dengizdan, O’rtayer dengiziga qadar
B
Sariq dengizdan, O’rtayer dengiziga qadar
C
Xitoydan, O’rtayer dengiziga qadar
D
Hindiston shimolidan, O’rtayer dengiziga qadar
20
. Midiya joylashgan hududni aniqlang?
A
O’rtayer dengizi janubi-g’arbi
B
Kaspiy dengizi shimoli-g’arbi
C
Kaspiy dengizi janubi-g’arbi
D
O’rtayer dengizi shimoli-g’arbi
21
. Qachon Fors davlati barham topdi?
A
Mil. avv. 330-yil
B
Mil. avv. 539-yil
C
Mil. avv. 530-yil
D
Mil. avv. III asr
22
. Persopol bo`rtma naqshlarida Ahamoniylar bo`ysindirgan ko`pgina xalqlar va elatlarning nomlari saqlanib qolingan, ularda asosan …
A
Eron shohi bilan janglari aks etirilgan
B
Fors shohlariga o‘lpon keltirayotgan holatda tasvirlangan
C
Eron shohlaribilan shartnoma tuzish tasvirlangan
D
Eronliklar tamonidan bosib olinish jarayonlari aks etirilgan
23
. Quyidagi qaysi javob Doro I bilan bog’liq emas?
A
Oltin tanga zarb ettirdi
B
Persepol shahridan O‘rtayer dengiziga qadar «shoh yo‘li» degan savdo yo‘lini qurdirgan
C
Qora dengiz bo’ylarida yashovchi skiflar ustiga yurish qildi
D
Finikiyani bo’ysundirdi
24
. Elam davlati qayerda vujudga kelgan?
A
Eronning janubi-sharqiy qismida
B
Eronning shimoli-g‘arbiy qismida
C
Eronning shimoli-sharqiy qismida
D
Eronning janubi-g‘arbiy qismida
25
. Ahamoniylardan qaysi hukmdor qo’shinlarni qaytadan tuzdi?
A
Doro I
B
Kambiz
C
Kserks
D
Kir II
26
. Qaysi shaharda yuz ustunli zali bo'lgan saroyning qoldiqlari saqlanib qolingan?
A
Kiropolis
B
Suza
C
Ekbatana
D
Persepol
27
Qachon Midiya qudratli davlatga aylandi?
A
Mil. avv. V asr
B
Mil. avv. VI asr
C
Mil. avv. VII asr
D
Mil. avv. VIII asr
28
Fors shohlarining qayerlarga o’yib yozilgan mixxat bitiklari hozirgacha saqlanib qolgan? 1. Naqshi Rustam qoyalariga; 2. Ekbatana shahri devorlariga; 3. Behistun qoyalariga; 4. Suza shahri devorlariga; 5. Kiropolis saroyi devorlariga; 6. Persepol saroyi devorlariga.
A
2, 3, 6
B
1, 3, 6
C
3, 5, 6
D
1, 3, 4
29
. Kim Fors podsholigiga asos solgan?
A
Kir II
B
Kambiz
C
Doro I
D
Kserks
30
. Doro I qachon taxtga o’tirgan?
A
Mil. avv. 524-yilda
B
Mil. avv. 523-yilda
C
Mil. avv. 525-yilda
D
Mil. avv. 522-yilda