Tarix
1
Yunonistonda payg'ambar Zardushtning ismi "Zoroastr" shaklida jarangladi (yunoncha "astron" - "yulduz" so'zidan), negaki Yunonistonda uni birinchi galda kim sifatida bilishar edi?
A
Yulduzshunos
B
A, C
C
Donishmand
D
Munajjim
2
. Qaysi dinda diniy marosimlar ochiq osmon, gulxan qarshisida yoki uydagi o'choq olovi atrofida o'tkazilgan?
A
Xristianlik
B
Zardushtiylik
C
Shomonlik
D
Buddaviylik
3
Zardushtiylar e’tiqodicha, insonning asosiy burchi, eng avvalo, nima hisoblangan?
A
Adolatli turmush tarzi
B
Yuksak axloq
C
Yaxshilikka intilish
D
Chin e’tiqod
4
Zardushtiylik dinida hosildorlik va suv ilohasi?
A
Ahuramazda
B
Anaxita
C
Ahriman
D
Mitra
5
. Zardushtiylar nimalarga sig’inishgan? 1. Olov 2. Tuproq 3. Suv 4. Yulduzlar 5. Havo 6. Quyosh
A
1, 2, 3, 4
B
1, 2, 3
C
1, 2, 3, 4, 5
D
1, 2, 3, 4, 5, 6
6
. Zardushtiylikning zo`r ehtiromga sazovor xudolari xato berilgan javobni toping.
A
Mitra
B
Ahuramazda
C
Anaxita
D
Ahriman
7
Kim ilk marotaba "Avesto" ning alohida qismlarini tarjima qilish baxtiga muyassar bo'lgan?
A
F. Rixtgofen
B
G. Shlimann
C
A. Dyuperron
D
F. Shampolyon
8
. Qaysi shaharda xudo Ahuramazdaning saroy devoridagi tasviri bor?
A
Isfahon
B
Ktesifon
C
Persepol
D
Ekbatan
9
Zardushtiylik dinida o’lgan inson suyagini nima qoqlagan?
A
oftob
B
qushlar
C
yomg’ir
D
ossuariy
10
Zardusht necha yoshida payg'ambar bo'lgan?
A
40 yosh
B
20 yosh
C
10 yosh
D
30 yosh
11
Zardushtiylikdagi sopol tobutchalar ……. deb ataladi.
A
xum
B
Ossuariy
C
Zand
D
amulet
12
. Avesto matnlariga sharh nima deb yuritiladi?
A
"Zantu"
B
"Oyat"
C
"Zand"
D
"Sura"
13
. Zardushtiylik dinida Quyosh va yorug'lik xudosi?
A
Ahuramazda
B
Ahriman
C
Mitra
D
Anaxita
14
. Zardusht qachon yashab o’tgan tarixiy shaxs ?
A
Mil avv 1-mingyillik birinchi yarmida
B
Mil avv 2-mingyillik boshlarida
C
Mil avv 1-mingyillikda
D
Mil avv 3-mingyillikda
15
. Zardusht va'zlari matnlarining hammasi qachon 21 kitobga jamlangan?
A
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
B
Mil. avv. IV asr
C
Mil. avv. II asr
D
Mil. avv. III asr
16
Zardushtiylik dini ta’limoti insoniyatning nima haqidagi qarashlari takomiliga katta ta’sir ko’rsatdi?
A
Adolat va johillik haqidagi
B
E’tiqod va e’tiqodsizlik haqidagi
C
Ezgulik va yovuzlik haqidagi
D
Yaxshilik va yomonlik haqidagi
17
Avesto" ning ilk qismlari qachon paydo bo'lgan?
A
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
B
Mil. avv. III asrda
C
Mil. avv. VII-VI asrlarda
D
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
18
Qachon O'rta Osiyoda zardushtiylik keng tarqaladi?
A
Mil. avv. 1 ming yillikda
B
Mil. avv. 3 ming yillikda
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
Mil. avv. 2 ming yillikda
19
.Yunonistonda Zardushtning ismi qanday shaklda jaranglaydi
A
Zaratushtra
B
Zaroastra
C
Zardusht
D
Zoroastr
20
. Zardushtiylarning ulug' va donishmand oliy xudosi?
A
Mitra
B
Ahuramazda
C
Ahriman
D
Anaxita
21
. Qaysi so'z "qat'iy belgilangan qonun qoidalar" degan ma'noni anglatadi?
A
"Bibliya"
B
"Avesto"
C
"Qur'on"
D
”Zand"
22
. Ilk marotaba “Avesto” ning alohida qismlarini tarjima qilish baxtiga muyassar bo’lgan olim qaysi millat vakili bo’lgan?
A
Nemis
B
Fransuz
C
Ispan
D
Yunon
23
Zardushtiylar umrining tub ma’nosi nimalardan iborat bo‘lgan?
A
Ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal
B
Adolatli turmush tarzi
C
Chin e’tiqod
D
Yuksak axloq
24
. Zardushtiylik Ahriman qanday xudo? 1. Yovuzlik 2. Qasos 3. O'lim 4. Zulmat
A
1, 2
B
2, 4
C
2, 3
D
1, 3
25
Zardushtning va’zlari kimlar tomonidan yozilgan?
A
Zardushtning o’zi tomonidan
B
kohinlar
C
uning va’zlari yozilmagan
D
kotiblar