Tarix
1
. Franklarrda mahalliy boshqaruv asosini erkin franklarning yuzlik yig’inlari tashkil etib, uning boshlig’i, yuzboshisi qanday nomlangan?
A
Vasilevs
B
Senor
C
Tungin
D
Konung
2
.Luara daryosining qaysi qismida yashovchi german qabilalarida urug' jamoa bo'lib yashash eng uzoq davom etgan?
A
markaziy
B
shimoliy
C
janubiy
D
sharqiy
3
Franklarda qanday jarayon, mulkiy tabaqalanishni tezlashtirib, yirik yer egaligining o`sishiga olib keladi?
A
tabiy ofatlar natijasida hosil bo’lmasligi yer egasaining yerini sotishga majbur qilgan
B
harbiy ishni feodallar burchiga aylanishi
C
qirollar tomonidan chiqarilgan yangi qonunlar
D
yerning xususiy mulkka aylanishi
4
Buyuk ko’chishlar boshlanishiga qadar qaysi qabilalar Reyn daryosi quyi oqimidagi hududlarda yashaganlar?
A
Franklar
B
Sakslar
C
Vandallar
D
Alernanlar
5
. Franklar davlatining janubiy qismida qaysi xalqlar son jihatdan german qabilalaridan ko'proq bo’lgan?
A
gallar
B
vestgotlar
C
burgundlar
D
franklar
6
. Yerga to’l egalik qilish: G’arbiy Yevropada feodal jamiyatida avloddan avlodga meros bo’lib o’tadigan yer-mulk qanday atalgan?
A
Allod
B
Patta
C
Domen
D
Benefitsiy
7
. Qachonga kelib franklarda yangi jamiyatning feodallar va qaram dehqonlar kabi toifalari yuzaga kelgan?
A
V asr o'rtalari
B
V asr boshlari
C
VI asr oxirlari
D
VI asr boshlari
8
. Franklar matodan kiyim-bosh kiyib, soch va soqollarini olib yurganlar. Franklarda qaysi tabaqa vakillariga uzun soch qo'yib yurish mumkin bo'lgan?
A
harbiylarga
B
qirol oilasiga mansub kishilarga
C
erkin kishilarga
D
oqsoqollarga
9
. Qaysi davlatda viloyatlarni graflar boshqargan?
A
Alernanlar
B
Franklar
C
Vandallar
D
Sakslar
10
. Franklar davlatida qachondan boshlab o'z erkinligini yo'qotgan franklar ham qul va kolonlar kabi feodallar yerlarida ishlay boshlaganlar?
A
V asr o'rtalaridan
B
VI asr boshlaridan
C
VII asr o'rtalaridan
D
VI asr oxirlaridan
11
Franklar davlatiga qachon asos solingan?
A
536-yil
B
486-yil
C
534-yil
D
476-yil
12
. Franklar davlatida asosiy ishchi kuchi kimlar edi?
A
erkin dehqonlar va qullar
B
dehqon va qullar
C
yollanma dehqonlar
D
qullar va kolonlar
13
. Franklarda qanday jarayon yurning xususiy mulkka aylanishini tezlashtirdi?
A
Mulkiy tabaqalanishning tezlashishi
B
Yangi feodal davlatga o’tish
C
Qirol tomonidan chiqarilgan yangi qonunlar
D
Xrisyianlikni qabul qilinishi
14
Germanlarning qaysi qabilasida faqat qirol oilasiga mansub kishilargina uzun soch bilan yurishlari mumkin bo’lgan?
A
Sakslar
B
Vandallar
C
Alernanlar
D
Franklar
15
Franklarda qanday jarayon xususiy mulkchilik va tengsizlikni mustahkamlab borgan?
A
qirollar tomonidan qabul qilingan yangi qonunlar
B
harbiy ishni feodallar burchiga aylanishi
C
qirol hokimiyatining kuchsizligi
D
tabiiy ofatlar natijasida hosil bo’lmasligi yer egasaining yerini sotishga majbur qilgan
16
G’arbiy Rim imperiyasining inqirozidan keyin franklarga qo’shni bo’lgan Galliyada kim mustaqil knyazlik tuzadi?
A
Egidiy
B
Siagriy
C
Xilperik
D
Dezideriy
17
. Franklar germanlarning qabilalarini bo‘ysundirib, ularni har yili o‘lpon to‘lashga majbur etadilar
A
Got, frank, slavyan
B
Xunn, angl, saks
C
Vandal, fors, skif
D
Tyuring, alemann, bavar.
18
. Kimning xristianlikka o’tishi rimliklardan biri “sizning yangi diningiz bu bizning g’alabamiz!”- deb yozgan edi?
A
Pipin Pakana
B
Xlodvig
C
Buyuk Karl
D
Karl Martell
19
. Senorning o’z vassaligi harbiy xizmati evaziga in’om etgan yer-mulk qanday atalgan?
A
Patta
B
Benefitsiy
C
Allod
D
Domen
20
Kimlar gotlar va langobardlar kabi hayvon terisidan emas, matodan kiyim-bosh kiyishgan va soch-soqollarini olib yurishgan?
A
Vandallar
B
Franklar
C
Sakslar
D
Alernanlar
21
. Xlodvigning xristianlikka o’tishi unga ……
A
o’z qarindoshlari orasida yangi cho’qqiga ko’tardi.
B
Barchasi javoblar to’g’ri
C
aholi orasida ta’siri kuchli bo’lgan gall yepiskopligining qo’llashini ta’minlaydi.
D
Xristianlikning qabul qilishi qirolni kuchaytirdi.
22
. Franklar soliq tartiblarini kimlarqan qabul qilganlar?
A
Yunonlardan
B
Rimliklardan
C
Misrliklardan
D
Arablardan
23
. Senor so’zi lotincha so’z bo’lib qanday ma’noni anglatadi?
A
Katta
B
Xo’jayin
C
Otliq
D
Maslahatchi
24
. Kimning xristianlikka o’tishi unga aholi orasida ta’siri kuchli gallyepiskopligi qo’llashini ta’minlaydi?
A
Xlodvig
B
Karl Martell
C
Buyuk Karl
D
Pipin Pakana
25
. Franklar davlatida mahalliy boshqaruv asosini nima tashkil qilgan?
A
xalq yig'inlarini
B
yuzlik yig'inlari
C
graf boshqaruvi
D
Beshyuzlar yig'ini
26
. Frank qirolligi qayerda tashkil topgan?
A
Shimoliy Afrikada
B
Shimoliy Galliyada
C
Britaniyada
D
Janubiy Italiyada
27
Qanday holat franklarda dehqonlarni o`z yerlaridan ajralishiga, so`ng feodaldan ijaraga yer olib ishlashga majbur etadi.
A
Tabiiy ofatlar, qurg`oqchilik, hosilsizlikning tez-tez takrorlanib turishi
B
Allodning vujudga kelishi
C
Qirol tomonidan qabul qilingan qonunlar
D
Harbiy ishni feodallar burchiga aylanishi
28
Xlodvigning vorislari boshqaruvi paytida qirollar — alohida xizmatlari evaziga jangchilar va yaqin hamkorlariga yirik yer mulklar- benefitsiylar taqdim etganlar-nima maqsadda?
A
O’zlariga ishonchli, sodiq tabaqani vujudga keltirish maqsadida
B
Davlat hokimiyatini mustahkamlash maqsadida
C
Xazinaga keladigan daromadni oshirish maqsadida
D
Armiyani kuchaytirish maqsadida
29
. Franklarda Xlodvig davridayoq mamlakat viloyatlarga bo’linib, ularni kim boshqargan ?
A
Markgraf
B
Sherif
C
Gergos
D
Graf
30
Franklarda mamlakat viloyatlarga bo’linib ularni qirol tayinlagan graflar boshqargan. Ular o’z hududlarini qirol nomidan boshqarib qanday vazifalarni bajarishgan? 1. soliqlar miqdorini aholiga taqsimlash 2. aholini sud qilish 3. turli xil hujjatlarni tasdiqlash 4. aholidan soliqlarni yig’ib olish 5. harbiy qo’shinga boshchilik qilish
A
2,4,5
B
4,5
C
2,3,4
D
1, 2
31
Kimlarning tashqi ko’rinishlari ham boshqa german qabilalaridan ancha farqlangan?
A
Sakslar
B
Alernanlar
C
Vandallar
D
Franklar
32
. Franklar davlatida sud qarori bilan undirilgan jarimalarning qancha qismi qirol xazinasiga yuborilgan?
A
1/3 qismi
B
1/2 qismi
C
1/4 qismi
D
2/3 qismi
33
44. Quyidagi yer shakllaridan qaysi biri Sharqda iqto' deb atalgan?
A
benefitsiy
B
allod
C
chekyer
D
feod
34
. G’arbiy Yevropa mamlakatlarida bir feodalning boshqa feodalga bo’ysinish tartibi qanday atalgan?
A
Monarxlik
B
Vassallik
C
Gegemonlik
D
Separatchilik
35
Franklarning Galliyaga hujumiga kim boshchilik qiladi?
A
Karl Martell
B
Buyuk Karl
C
Xlodvig
D
Pipin Pakana
36
36. German qabilalaridan qaysi biri rim-gallar bilan yaqin qo'shnichilik munosabatida bo’lgan?
A
ostgotlar
B
franklar
C
langobardlar
D
vestgotlar
37
. O’rta asrlarda G’arbiy Yevropada ixtiyorida qaram dehqonlari va mayda feodal-vassallari bo’lgan yer egasi qanday atalgan?
A
Senor
B
Konung
C
Tungin
D
Vasilevs
38
. VI asr oxiridan-franklarning chek yerlari dehqon oilasining sotishi yoki in’om etishi mumkin bo’lgab mulki nimaga aylanadi?
A
Domen
B
Allod
C
Benefitsiy
D
Patta
39
. Varvar qabilalari yo’lboshchilari ichida birinchi bo’lib xristianlik Rimdan qabul qilgan hukmdorni aniqlang ?
A
Pipin Pakana
B
Karl Martell
C
Xlodvig
D
Buyuk Karl
40
Kimlar tuzgan davlat dastlab sulolalar nomi bilan atalgan?
A
Alernanlar
B
Vandallar
C
Sakslar
D
Franklar
41
. “Sali haqiqati” kimning buyurug’iga binoan yozilgan?
A
Buyuk Karl
B
Karl Martell
C
Xlodvig
D
Pipin Pakana
42
Nimada frank qiroli hokimiyatining kuchayganini ko’rishimiz mumkin?
A
“Benefitsiy” ning tashkil topishida
B
“Allod” ning tashkil bo’lishida
C
Graflar faoliyatida
D
“Sali haqiqati” da
43
. Nechanchi asrdan Parij atrofidagi viloyat Il de Frans davlat nomiga asos bo’ladi va u Fransiya deb atala boshlandi?
A
XII asrda
B
X asrda
C
IX asrda
D
XI asrda
44
. Franklarda qaysi qirol davrida yangi qonun chiqarib u o’g’il voris bo’lmasa yerni avvalgidek jamoaga emas, marhumning qizi, singlisi yoki ukasiga o’tish huquqini tasdiqlaydi?
A
Xilperik
B
Siagriy
C
Egidiy
D
Otton I
45
Franklar davlatiga kim asos soladi?
A
Pipin Pakana
B
Buyuk Karl
C
Karl Martell
D
Xlodvig
46
. “Allod” so’zi qaysi tildan olingan?
A
nemischa
B
fransuzcha
C
lotincha
D
yunoncha
47
. “Sali haqiqati” qaysi xalqning qonuni to’plami hisoblanadi?
A
Vandallar
B
Sakslar
C
Franklar
D
Alernanlar