Tarix
1
Shayboniyxon ismi "Boburnoma"da qanday berilgan?
A
Shoyboqxon
B
Shoybek
C
Shohbaxt
D
Shoyboniy
2
Muhammad Shayboniy qachon tug'ilgan?
A
1461-yilda
B
1452-yilda
C
to'g'ri javob yo'q
D
1453-yilda
3
Dashti Qipchoq Rus manbalarida nima deb yuritilgan?
A
Poloveslar yeri
B
kumanlar yurti
C
No'g'aylar yurti
D
qarluqlar yurti
4
Muhammad Shayboniyxonning shajarasini aniqlang.
A
Amir Temurning chevarasi
B
Abulxayrxonning o'g'li
C
Abulxayrxon nabirasi, Shohbudog' Sultonning o'g'li
D
Jo'jining uchinchi o'g'li Shaybon naslidan
5
O'zbek xoni Abulxayrxon qachon temuriy Abu Saidga Movarounnahr taxtini egallashga yordam bergan edi?
A
1453-yilda
B
1452-yilda
C
1451-yilda
D
1461-yilda
6
Dashti Qipchoq aholisi Vizantiya manbalarida nima deb atalgan?
A
o'g'uzlar
B
poloveslar
C
kumanlar
D
qipchoqlar
7
Dashti Qipchoqni sharqiy va g'arbiy qismlardan qaysi daryo ajratib turgan?
A
Irtish daryosi
B
Ural (Yoyiq) daryosi
C
Dnepr daryosi
D
Volga daryosi
8
Dashti Qipchoq aholisi sharq manbalarda qanday nomlangan?
A
qipchoqlar
B
o'g'uzlar
C
poloveslar
D
kumanlar
9
Abulxayrxon Sirdaryo bo'yidagi shaharlarni bosib olgandan keyin poytaxtni qayerga ko'chirdi?
A
Turadan O'zganga
B
Arquqdan Suzoqqa
C
Turadan Sig'noqqa
D
Janddan Sig'noqqa
10
Muhammad Shayboniyxon ukasi Mahmud Sulton bilan qayerda ta'lim olgan edilar?
A
Hirotda
B
Samarqandda
C
Buxoroda
D
Keshda
11
Shayboniyxon qachon bobosining (Abulxayrxonning) davlatini tiklashga muvaffaq bo'lgan?
A
XV asrning 80-yillarida
B
XV asr o'rtalarida
C
XVI asr boshlarida
D
XV asrning 90-yillarida
12
Abulxayrxon davlati qachon parchalanib ketdi?
A
40 yil o'tib
B
vafot etishi bilanoq
C
O'zaro ichki nizolar oqibatida
D
Shayboniyxon taxtga kelishi bilanoq
13
Shayboniyxonning xizmatidan qaysi hududdagi hukmdorlar foydalanishgan edilar?
A
Movarounnahr
B
Mo'g'uliston
C
Xuroson
D
hamma javob to'g'ri
14
Abu Said minnatdorchilik tariqasida Abulxayrxonga Mirzo Ulug'bekning qaysi qizini nikohlab bergan edi?
A
Gulbadanbegimni
B
Qutlug' Nigorxonimni
C
Xo'b Nigorxonimni
D
Robiya Sultonbegimni
15
Abulxayrxon qaysi nasldan chiqqan?
A
o'zbek naslidan
B
qarluq naslidan
C
mo'g'ul naslidan
D
shaybon naslidan
16
Abulxayrxon Sirdaryo quyi oqimidagi bosib olgan shaharlari to'g'ri qatorini toping. 1.Sig'noq 2.Yangikent 3.Oqqo'rg'on 4.Arquq 5.Jand 6.O'zgan 7.Suzoq 8.Tura
A
2, 3, 5, 7, 8
B
1, 3, 4, 6, 7
C
2, 3, 4, 5, 6
D
1, 2, 5, 6, 8
17
Abulxayrxon tashkil etgan "O'zbeklar davlati" Dashti Qipchoqning qaysi hududida barpo etilgan edi?
A
sharqiy
B
shimoliy
C
janubiy
D
g'arbiy
18
Abulxayrxon "O'zbek ulusi" deb nomlangan davlatga qachon asos soladi?
A
1428-yilda
B
1431-yilda
C
1446-yilda
D
1418-yilda
19
Shoyboniyxon ismi "Boburnoma"da qanday ma'noni anglatgan?
A
dahshatli, qo'rqinchli
B
toza, tiniq
C
kuch-qudrat
D
chaqmoq, yashin
20
XI asrdan boshlab Dashti Qipchoq deb ataladigan atama qaysi manbalarda tilga olinadi?
A
rus va vizantiya
B
arman va hind
C
arab va fors
D
xitoy va arab